Συμβούλιο της Επικρατείας: Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μέχρι 12/7 η υποβολή αιτήσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται παρακάτω, να
υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση μετάταξης ή μεταφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της
  θέσης που τους ενδιαφέρει.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα
  είναι αληθή.
 4. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ.
 5. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:
 • οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία εκπαίδευσης και ο κλάδος του/της υποψηφίου, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας ή η ανάθεση καθηκόντων (εργασιακή εμπειρία), ο βαθμός που κατέχει και το τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο,
 • η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών,
 • το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας,
 • ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη,
 • ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και
 • η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των περιεχομένων του υπηρεσιακού φακέλου του/της υποψηφίου.
  Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός, με έναρξη την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και πέρας την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
  (Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, ισόγειο, γραφείο 58),
  είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
  Υπουργείο Δικαιοσύνης
  Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης
  και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
  Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
  Α’ Τμήμα Προσωπικού (Β3)
  Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *