Σημαντικές αλλαγές για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ στο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής. Αύξηση σε 5% του ποσοστού εισαγωγής σε ΑΕΙ, Ίδρυση των ΚΕΕ σε ΑΕΙ. Ίδρυση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας.

Σημαντικές αλλαγές για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ που επιθυμούν συνέχιση των σπουδών επέρχονται με διατάξεις του ιδρυτικού νόμου για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής. Συγκεκριμένα

  • με το άρθρο 8 ιδρύονται σε ΑΕΙ τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. που αποτελούν ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.  Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία του εκπαιδευόμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό άρθρο 

  • με το άρθρο 27 μεταβάλλεται σε 5% από 1% το ποσοστό των εισακτέων ΕΠΑΛ  στα ΑΕΙ. Μέσω διατάξεων του ιδίου άρθρου ρυθμίζονται θέματα του μεταλυκειακού έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ. Με το άρθρο 28  συστήνεται το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.), το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για θέματα Μαθητείας.Σκοπός του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι να εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για: α) τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και β) θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων Μαθητείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Σ.Ο.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με επιμελητήρια, ιδρύματα και οργανισμούς ερευνών και μελετών και λοιπούς φορείς.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τα άρθρα 27 και 28 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *