Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Υπόμνημα για την εξέταση και συμπερίληψη της προτεινόμενης διάταξης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τους απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων αναπληρωτών του 2018-19

Υπόμνημα  με θέμα την εξέταση και συμπερίληψη της προτεινόμενης διάταξης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  για τους απορριφθέντες ΕΕΠ – ΕΒΠ των πινάκων αναπληρωτών του 2018-19 υποβλήθηκε στο ΥΠΑΙΘ.

Το κείμενο του υπομνήματος . . .

Ζητούμε να εξετάσετε και να συμπεριλάβετε  την προτεινόμενη διάταξη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  για τους απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων του 2018-19, την οποία σας καταθέσαμε με το υπ. Αριθμ. Πρωτ.: 108/26-07-2019  υπόμνημα (ζήτημα 3) της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη  βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ  και σας εκθέσαμε αναλυτικά κατά τη συνάντησή μας στις 26/6/2019 (Παράρτημα 1)Η  υπ’ αριθ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018 – ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), όριζε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για το διδακτικό έτος 2018-2019. Ο νόμος 4589/2019, παρ.1β του άρθρου 66 αναφέρεται σε παράταση των ισχυουσών πινάκων σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες. Η εφαρμογή αυτού θα έχει ως συνέπεια, αν δε ληφθεί μέριμνα, οι απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων 2018-19 να οδηγηθούν για άλλη μια χρονιά στην ανεργία.Με την προτεινόμενη διάταξη δε ζητάμε την εισροή νέων στοιχείων πέρα από αυτά που ίσχυαν για τους υποψηφίους κατά την υποβολή των αιτήσεων  τους για το έτος 2018 -19 αλλά τη δικαίωση  των απορριφθέντων από στρεβλές πρακτικές και εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης.Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος  η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.Το Υπουργείο Παιδείας απασχολεί επί σειρά ετών αναπληρωτές από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της Εκπαίδευσης. Πριν την έκδοση του νόμου 4589/2019, κάθε χρονιά οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνταν να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά προκειμένου να προσληφθούν ως αναπληρωτές με διαφορετική διαδικασία η οποία προβλεπόταν από αντίστοιχες διατάξεις. Παρόλο που υπήρχε δέσμευση από το 2015 για την έκδοση ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους, όπως ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς, δεν κατάφερε το Υπουργείο Παιδείας να τους εφαρμόσει. Η αδυναμία αυτή της δημόσιας διοίκησης είχε ως συνέπεια την απόρριψη συναδέλφων ΕΕΠ- ΕΒΠ σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς. Αποκορύφωμα της συνεχούς ταλαιπωρίας των υποψηφίων ήταν η διαδικασία που προβλέφθηκε κατά το προηγούμενο έτος  2018 κατά το οποίο οι υποψήφιοι καλούνταν να υποβάλλουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά τους, να συμπληρώσουν χειρόγραφη υπεύθυνη δήλωση σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που ήταν ηλεκτρονική μέσω ΟΠΣΥΔ ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) είχαν την ευχέρεια να αποφασίζουν με ποια διαδικασία θα υποβάλλονταν οι αιτήσεις. Συνέπεια αυτού ήταν να αποφασιστεί από κάποιες ΠΔΕ η ταχυδρομική αποστολή αυτών ενώ αντίθετα κάποιες άλλες υποστήριζαν τους υποψηφίους, λάμβαναν τις αιτήσεις τους δια ζώσης και τους ενημέρωναν για τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών.   Αυτή η άνιση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανάλογα με την ΠΔΕ που κατέθεταν την αίτησή τους, είχε ως συνέπεια να απορριφθούν πολλοί συνάδελφοι και να βρεθούν στην ανεργία για το έτος 2018- 19 παρόλο που κάποιοι εξ’ αυτών μπορεί να υπηρετούσαν και 14 χρόνια ως αναπληρωτές.Το ΑΣΕΠ εξέτασε τις ενστάσεις των απορριφθέντων ατομικά και σύμφωνα με τη νομιμότητα που προβλεπόταν από την προκήρυξη χωρίς να συνυπολογίσει τη συνολική εικόνα  σε σχέση με τις αδυναμίες των κρατικών μηχανισμών Υπουργείου Παιδείας και ΠΔΕ να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη ως προς τον έλεγχο  της διαδικασίας  και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψήφιους. Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είχε επισημάνει τα παραπάνω μέσω εξώδικης όχλησης προς το Υπουργείο Παιδείας, ΠΔΕ Αττικής και ΑΣΕΠ, όπως θα διαπιστώσετε στο Παράρτημα 2 που σας επισυνάπτουμε.Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες
Με εκτίμηση, 


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *