Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π σε θέματα μαθητείας.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών της Δράσης 1 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».
Σκοπός της δημιουργίας του μητρώου είναι η στελέχωση του έργου της επιμόρφωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, και έχει ως σκοπό την επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα της μαθητείας.
Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι:
 να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης του μεταλυκειακού έτους μαθητείας,
 να εξοικειωθούν με τα προγράμματα σπουδών και τη φιλοσοφία του μεταλυκειακού έτους –τάξης μαθητείας,
 να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων,
 να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
 να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας.
Η καθοδήγηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των επιμορφωτών θα γίνεται από την Επιστημονική Ομάδα Έργου.
Οι αιτήσεις για ένταξη στο μητρώο θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ .

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο ΙΕΠ.

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έργο των επιμορφωτών οι οποίοι θα επιλεγούν και θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ και των εκπαιδευτών ΙΕΚ στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α΄ φάση και Β΄ φάση).
Πιο συγκεκριμένα το έργο των επιμορφωτών θα αφορά τη:
 Πραγματοποίηση επιμορφωτικών ωρών (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως). Οι διά ζώσης επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικές πόλεις των περιφερειακών ενοτήτων (νομών) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Ο επιμορφωτής θα βρίσκεται στον χώρο του ΙΕΠ ή όπου αλλού αυτός επιλέξει.
 Εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων για τις διά ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις.
 Συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα Έργου.
 Συνεργασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ και των εκπαιδευτών ΙΕΚ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *