Προσλήψεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας: Οι Αποφάσεις πρόσληψης

Πρόσληψη 74 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας
Εκπ/σης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση
και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε
εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)

Πρόσληψη 11 εκπαιδευτικών Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03,
ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την
κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και
διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.
4722/2020 (Α΄ 177).

Πρόσληψη 38 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως
προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την
κάλυψη των λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και
διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
(παράλληλη στήριξη) για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

Πρόσληψη 12 εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία
προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19,
στα Μουσικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.
4722/2020 (Α΄ 177).

Πρόσληψη 280 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών
αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και
διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, σε δομές ΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε
εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

Πρόσληψη 1011 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική
Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη
μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε
εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

Πρόσληψη 932 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου
κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του
ν.4722/2020 (Α΄ 177)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *