Προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. Εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για την τροποποίησης τους

Το δέκατο εδάφιο του Κεφαλαίου 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ της αριθμ. Φ.353.1/3/41552/Ε3/18-3-2019 Υ.Α. «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΩΖΖΙ4653ΠΣΖΓ0), το οποίο έχει ως εξής:

«Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας.»,

αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας.»

Η Υ.Α.για τροποποίηση Προκήρυξης  ΠΕ

Η Υ.Α.για τροποποίηση Προκήρυξης  ΔΕ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *