ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία περί μη τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται στις τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ

Αθήνα, 31/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 38
                                                                        
ΠΡΟΣ 
                                                                     -Τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
-Τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κοινοποίηση:
Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ ΕΒΠ ΥΠΑΙΘ

ΘΕΜΑ: “Διαμαρτυρία περί μη τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται στις τοποθετήσεις  αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ”

 Αξιότιμες/οι,

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., εκπροσωπεί το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..
Κατανοούμε το πιεστικό χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για την τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους από  τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ως συνέπεια οι διευθύνσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολό τους σε όλη αυτή τη διαδικασία και να εξυπηρετήσουν χιλιάδες αναπληρωτές. Γι αυτό και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε επείγον αίτημα στο υπουργείο για παράταση της προθεσμίας των τοποθετήσεων.
Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν τηρείται από κάποιες διευθύνσεις, η διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ B 3344 – 10.08.2020 υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
Συγκεκριμένα:
1.     Εκδίδονται αποφάσεις για το ΕΕΠ ΕΒΠ με πράξεις ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΠΕ, τα οποία δεν ορίζονται από το ΠΔ1/2003 και τις τροποποιήσεις αυτού, ότι μπορούν να αποφασίσουν για θέματα ΕΕΠ ΕΒΠ παρά μόνο τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ.
2.     Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9. α. της εν λόγο απόφασης  η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ δεν αναφέρεται η εμπλοκή των υπηρεσιακών συμβουλίων. Για τη διάταξη αυτή η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διαφώνησε με έγγραφό της περί περιορισμού των αρμοδιοτήτων και του σημαντικού ρόλου των υπηρεσιακών συμβουλίων.
3.     Η απόφαση κάποιων διευθύνσεων να προχωρήσουν σε προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών, διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται από το ΦΕΚ B 3344 – 10.08.2020 υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 και σαφώς δεν υπάρχει αναγκαιότητα για το ΕΕΠ ΕΒΠ, από τη στιγμή που έχουν  ολοκληρωθεί όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές από τα ΠΥΣΕΕΠ για το σχολικό έτος 2020-21.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε την ανάκληση πράξεων ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΠΕ που αφορούν σε αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ καθώς και την οριστική τοποθέτηση των συναδέλφων μετά από επιλογή των προς κάλυψη κενών όπως προβλέπεται.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *