ΠΔΕ Αττικής: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης Μαθητείας ΕΠΑΛ. Απόφοιτοι και εκπαιδευτικοί

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ Φάσης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω:

Α)τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Α’ φάσης και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας και έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. 1.«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
  2. 2.«Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
  3. 3.«Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
  4. 4.«Τεχνικός Οχημάτων»,
  5. 5.«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
  6. 6.«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
  7. 7.«Βοηθός Νοσηλευτή»,
  8. 8.«Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
  9. 9.«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
  10. 10.«Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας)

Β) τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν ή διδάσκουν στις παραπάνω ειδικότητες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» στις Πιλοτικές Τάξεις Μαθητείας ή στην Α΄ φάση ή στη Β΄ φάση υλοποίησης και επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμορφωτές.

Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης συνολικής διάρκειας 35 ωρών έκαστο, θα πραγματοποιηθούν σε επτά εργάσιμες ημέρες από 27/6/2018 έως 5/7/2018 και 5 ώρες κάθε ημέρα σε απογευματινό ωράριο στα Ε.Κ. ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. με κριτήριο την εμπειρία των σχολικών μονάδων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας», την ετοιμότητα των εργαστηρίων, τις αιτήσεις των συμμετεχόντων αποφοίτων καθώς και τις αιτήσεις των επιμορφωτών εκπαιδευτικών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 18 Ιουνίου έως την 21 Ιουνίου 2018.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων
Η αίτηση και αντίγραφο της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pliroforikh@attik.pde.sch.gr ή
β) με fax στο τηλέφωνο 2106450298 της Π.Δ.Ε..
Σημειώνεται ότι:
 κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής στην Π.Δ.Ε. της επιλογής του
 η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ
 οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
 κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών
Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 18 Ιουνίου έως την 21 Ιουνίου 2018.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών – επιμορφωτών
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί – επιμορφωτές υποβάλλουν μαζί με την αίτηση, βεβαίωση προϋπηρεσίας και αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων με τον ορισμό των αναθέσεων στην Α’ ή Β’ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ή στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας.
Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων για το ίδιο τμήμα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης προηγούνται μεταξύ αυτών οι αρχαιότεροι στην ειδικότητα εκπαιδευτικοί. Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας βασισμένες στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θεωρημένες από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν. Η αίτηση, η βεβαίωση προϋπηρεσίας και το αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pliroforikh@attik.pde.sch.gr ή
β) με fax στο τηλέφωνο 2106450298 της Π.Δ.Ε.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο της ΠΔΕ Αττικής στο οποίο περιλαμβάνονται συνημμένες οι αιτήσεις συμμετοχής (αποφοίτων και εκπαιδευτικών)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *