Παραμένουν υπόχρεοι δήλωσης «πόθεν έσχες»όλοι οι Διευθυντές Σχολείων (Ν. 4571/2018)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4571/2018  «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις»

Ο νόμος περιλαμβάνει εκτενείς τροποποιήσεις στον Νόμο 3213/2003 για τα πόθεν έσχες.

Με τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003,  για τους υπόχρεους δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών

Σχετικά με την παραπάνω τροποποίηση, οι Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων, σύμφωνα με ενημέρωση του www.fresh-education.gr, αποστέλλουν προς τους Δήμους ενημερωτικά έγγραφα με τις νέες διατάξεις  όπου επισημαίνεται ότι υπόχρεοι είναι και οι διαχειριστές τραπεζικών λογαριασμών, δηλαδή οι Διευθυντές Σχολείων.

πηγή: www.fresh-education.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *