Πανελλαδικές Εξετάσεις: Η προκήρυξη για το Πυροσβεστικό Σώμα. Από 28/5 έως 4/6 η υποβολή των Αιτήσεων

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), πρέπει:
  α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με
  πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
  β. Να μην υπερβαίνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου
  του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να έχουν γεννηθεί από
  την 01/01/1995 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία
  των Εθελοντών Πυροσβεστών ΠΣ, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό
  τρίτο (33ο) έτος ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1988 και μεταγενέστερα.
  γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε
  πανελλαδικό επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για εισαγωγή
  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
  υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Οι
  υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση
  συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους
  ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.
  ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις
  Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή
  άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
  στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
  ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική
  Επιτροπή Εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές

σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες που καθιστούν έναν
υποψήφιο μη ικανό για εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται
βάσει του π.δ. 11/2014 (Α΄17) όπως ισχύει. Στο παράρτημα (Α) της παρούσας προκήρυξης
εμφαίνονται, ενδεικτικά, νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους
από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην
πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα
ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής
εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης,
παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής
δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας,
καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από
δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό
κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν
παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν
εισάγονται στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει
εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό
βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό
για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν αίρει
την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης
συμμετοχής το, κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος, διάταγμα που αίρει το σχετικό
κώλυμα.
ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει
ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή
μερική).
ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής
απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να
μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους υποψηφίους (υποχρεωτικά δικαιολογητικά) για
  τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
  α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα
  αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ευκρινώς.
  β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο το
  τρέχον έτος ή της βεβαίωσης συμμετοχής από την οποία προκύπτει ο κωδικός του υποψηφίου.
  Σε περίπτωση αδυναμίας του υποψηφίου να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση-δήλωση συμμετοχής
  γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών
  εξετάσεων.
  γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας για
  τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας) και ελλείψει αυτού,
  φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός διαβατηρίου
  και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω
  δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
  δ. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση-υπεύθυνη
  δήλωση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια με την αυτοπρόσωπη μετάβαση
  στην κατά τόπο ΔΙΠΥΝ κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο IV της παρούσας προκήρυξης και
  αφού εκτυπωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, ο υποψήφιος την
  υπογράφει και την υποβάλλει σε αυτήν. Στην ανωτέρω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι
  δηλώνουν ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου II της παρούσας
  προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου (χωρίς να απαιτείται
  αναλυτική περιγραφή αυτών), ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και
  όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να
  υποβληθούν, σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην
  Πυροσβεστική Ακαδημία, iv) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα
  προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών στο π.δ. 44/2016 και στην παρούσα προκήρυξη
  Διαγωνισμού και v) προτίθενται να δηλώσουν Σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη
  δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο).
  Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική ή
  Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο VI παρ. 3 της παρούσας
  προκήρυξης, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό
  σημείωμα αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους στην παραπάνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, παρατίθενται στο
παράρτημα (Β) της παρούσας προκήρυξης.

 1. Οι υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδική κατηγορία του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016, εφόσον
  δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα
  εξής δικαιολογητικά:
  α. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν
  συντάξει υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου:
  αα) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου
  συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
  του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το
  όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής
  της σύνταξης κατά το τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα. Για τα τέκνα
  πυροσβεστικών υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας
  (v.δ. 330/1947), υποβάλλεται σχετική περί τούτου βεβαίωση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
  Σώματος (ΑΠΣ) /Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων.
  αβ) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή
  σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
  β. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών
  Εθνικής Αντίστασης:
  βα) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών
  (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί
  ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
  ββ) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή
  σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
  γ. Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που πέθαναν στην υπηρεσία
  πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής:
  Βεβαίωση του ΑΠΣ / Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων
  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό
  του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του
  άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
  δ. Τα τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό
  τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:
  δα) Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο
  υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία
  να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 ν. 1977/1991).
  δβ) Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της
  πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 ν.
  1977/1991).
  δγ) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών
  συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου
  2 ν. 1977/1991).
  δδ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αδέλφια, σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οφείλει
  να δηλώσει ότι, κανένα από τα αδέλφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Πυροσβεστικής
  Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.
  ε. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες ΠΣ που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική
  υπηρεσία, βεβαίωση, σύμφωνα με το παράρτημα (Γ) / υπόδειγμα Γ2, του Διοικητή της
  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκουν και στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος
  ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει καθώς και ότι είναι εν ενεργεία ή τελούν
  σε αναστολή. Ως Εθελοντές Πυροσβέστες ΠΣ νοούνται οι εν ενεργεία και οι τελούντες σε
  αναστολή της ιδιότητάς τους δυνάμει των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4029/2011.

στ. Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των
Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν
μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου
Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Νομών.
Από τις ανωτέρω βεβαιώσεις, να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι ανήκουν στη μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης, με σχετική διατύπωση επί αυτών.

 1. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, και οι οποίοι διεκδικούν τις
  καθ΄ υπέρβαση θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 4 του ν.
  2226/1994 (Α΄122) όπως ισχύει, (με βαθμό Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη
  και Πυρονόμου), απαιτείται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων εξαιρουμένων
  των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων καθώς και προτάσεις ικανότητας από τις Διοικήσεις
  τους. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται υπηρεσιακά στην αρμόδια Επιτροπή
  Παραλαβής Δικαιολογητικών με μέριμνα αυτής. Υπόδειγμα πρότασης ικανότητας υποψηφίου
  που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρατίθεται στο παράρτημα (Γ) / υπόδειγμα Γ1 της
  παρούσας προκήρυξης.
 2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που καλούνται προς κατάταξη υποβάλουν στην Πυροσβεστική
  Ακαδημία τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του κεφαλαίου VIII της παρούσας προκήρυξης.
  Επίσης, το ΑΠΣ / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων αναζητά αυτεπάγγελτα τα δικαιολογητικά της
  παραγράφου 4 του ίδιου κεφαλαίου και προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας/εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας
  προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου και επιθυμούν να εισαχθούν σε
  Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για
  τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος,
  www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό,
  τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 28/05/2020 έως και την Πέμπτη 04/06/2020
  (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή
  η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Ακολούθως, ο υποψήφιος εκτυπώνει εις
  διπλούν το σχετικό αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και το
  οποίο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του κεφαλαίου III της
  παρούσας προκήρυξης. Στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής ενσωματώνεται βεβαίωση
  ελέγχου αναστήματος και ημερομηνίας γέννησης που θα συμπληρώνεται από την αρμόδια
  Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών. Το αποδεικτικό αυτό σε περίπτωση που ο υποψήφιος
  δεν πληροί τις προϋποθέσεις αναστήματος ή/και ηλικίας, επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των
  δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν εκτυπώνει την αίτηση-υπεύθυνη
  δήλωση αλλά μόνο το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αυτής (εις διπλούν).
 2. Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε η αίτηση – υπεύθυνη
  δήλωση για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της
  ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να
  δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
 3. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν
  αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες από την Παρασκευή 29/05/2020 έως και την Παρασκευή

05/06/2020 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του
Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών
(ΔΙΠΥΝ), στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους, εξαιρουμένων των
υποψηφίων που είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιών, πλην Κρήτης, οι οποίοι δύνανται να
μεταβούν σε οποιαδήποτε ΔΙΠΥΝ δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου
να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που ορίζεται στο κεφάλαιο V
της παρούσας προκήρυξης, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους,
να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου III της παρούσας προκήρυξης
και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα. Ειδικά οι
υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα μεταβαίνουν στις ΔΙΠΥΝ στα γεωγραφικά
όρια των οποίων υπάγεται η Υπηρεσία τους. Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων για τον
έγκαιρο και κατάλληλο προγραμματισμό των αναγκαίων μετακινήσεών τους, προκειμένου να
μεταβούν αυτοπροσώπως στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών.

 1. Οι υποψήφιοι, κατά τις ημέρες προσέλευσής τους στις Υπηρεσίες όπου λειτουργούν οι
  Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
  τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές, σχετικά με τον περιορισμό της
  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Οι
  υποψήφιοι φροντίζουν, με δική τους ευθύνη, να επικοινωνήσουν άμεσα (από 08:00 έως και
  16:00, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου) μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής
  αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με τη ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ή το
  παράρτημα αυτής, στην οποία θα μεταβούν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή Παραλαβής
  Δικαιολογητικών, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές οδηγίες προσέλευσης. Τα τηλέφωνα
  όλων των ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ή των παραρτημάτων αυτών φαίνονται στο παράρτημα Δ΄.
 2. Για τους υποψήφιους που εισέρχονται στους χώρους παρουσίασης στις Επιτροπές
  Παραλαβής Δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας
  προσώπου, την οποία οφείλουν να προμηθευτούν οι ίδιοι. Οι Επιτροπές Παραλαβής
  Δικαιολογητικών φροντίζουν, με ευθύνη των Προέδρων τους, να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα
  προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (αποστάσεις,
  χρήση αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.) σύμφωνα με τις τρέχουσες
  ισχύουσες διατάξεις κατά τις ημέρες λειτουργίας τους, καθώς και τα οριζόμενα από τον Εθνικό
  Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
 3. Για τυχόν έκτακτες απαγορεύσεις μετακινήσεων σε νομούς, νήσους, δήμους, κοινότητες ή
  άλλες περιοχές της Επικράτειας, λόγω μέτρων προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς
  του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις ημέρες της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υποψηφίων στις
  ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ή παραρτήματα αυτών, και οι οποίες αποκλείουν τη μετακίνηση των υποψηφίων,
  δύναται να οριστούν ειδικότερες διαδικασίες με τροποποίηση της παρούσας προκήρυξης,
  κατόπιν απόφασης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας
  προκήρυξης κοινοποιούνται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
  www.fireservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
 4. Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών
  ΔΙΠΥΝ εμφαίνονται στο παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης. Όσοι υποψήφιοι
  επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική
  Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο VI παράγραφος 3 της παρούσας προκήρυξης,
  δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα αλλά
  να δηλώσουν τη βούλησή τους στην παραπάνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
 5. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς να επακολουθήσει η

αυτοπρόσωπη κατάθεσή της από τον υποψήφιο στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται
εκπρόθεσμα ή ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή σε περίπτωση που δεν έχει
κατατεθεί με αυτήν κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών του κεφαλαίου ΙΙΙ της
παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα και δεν
λαμβάνεται υπόψη για το Διαγωνισμό. Επίσης, ο υποψήφιος μετά την υποβολή και
πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να
μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το
Διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

 1. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Παραλαβής
  Δικαιολογητικών της ΔΙΠΥΝ και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος ή της ηλικίας, ο
  υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, από Τρίτη 09/06/2020 έως και την
  Πέμπτη 11/06/2020, από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
  Παραλαβής Δικαιολογητικών, που ορίζεται στο Κεφάλαιο V της παρούσας προκήρυξης με
  έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία στην Κηφισιά Αττικής. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει
  όλα τα δικαιολογητικά με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης
  δήλωσης στο οποίο έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και ηλικίας και επέχει
  θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο
  βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. Η
  διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής
  Δικαιολογητικών εμφαίνονται στο παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης. Σχεδιάγραμμα
  πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία εμφαίνεται στο παράρτημα (Ζ) της παρούσας
  προκήρυξης.
 2. Επισημαίνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των επιτυχόντων του Διαγωνισμού,
  θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από το ΑΠΣ / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων για τη γνησιότηταεγκυρότητα αυτών πριν την κατάταξή τους.
 3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να δηλώσουν την ή τις
  Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην τριτοβάθμια
  εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο), σύμφωνα με τα οριζόμενα του Υπουργείου Παιδείας και
  Θρησκευμάτων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *