ΟΛΜΕ: Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΑΔΕΔΥ σχετικά με το περιεχόμενο της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα το ισχύον Νομικό Πλαίσιο σχετικά με τις περικοπές αποδοχών λόγω απεργιών και την παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., απαντώντας σε σχετική επιστολή της ΟΛΜΕ, απέστειλε στην Ομοσπονδία γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής της συμβούλου κ. Μ. Παναγοπούλου αναφορικά με την με αρ.141224/15.10.2020 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Για να δείτε το γνωμοδοτικό σημείωμα πατήστε … εδώ

Στα συμπεράσματα του Γνωμοδοτικού Σημειώματος αναφέρται . .

 1. Το καθήκον του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται και οριοθετείται υπό το φως
  και το πνεύμα των συνταγματικών εγγυήσεων του άρθρου 16 παρ.1 και 4, του
  άρθρου 21 παρ.3 και του άρθρου 25 παρ.1 Συντ., των αντίστοιχων ρυθμίσεων
  του άρθρου 44 παρ.1 ΥΚ και του ν.1566/1985 που κατοχυρώνουν την
  υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων
  εργασίας των εκπαιδευτικών, ήτοι του χώρου του σχολείου, την καθολική
  συμμετοχή μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την δωρεάν παροχή
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την δωρεάν παροχή των
  μέσων εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και ταυτόχρονα την
  αποτελεσματική και ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων μαθητών και
  εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διεκδίκηση διαμόρφωσης
  συνθηκών διεξαγωγής μαθημάτων στις σχολικές αίθουσες με τρόπο που δεν
  θα θέτει εν κινδύνω την υγεία τους
  .
 2. Συνεπώς, ελλείψει των ανωτέρω συνταγματικών και νομοθετικών εγγυήσεων
  η υποχρεωτικώς επιβαλλόμενη παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
  εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς με δικά τους μέσα και εξοπλισμό στην
  οποία πολλοί μαθητές δεν μπορούν να μετάσχουν λόγω ελλείψεως των
  αναγκαίων πόρων, και η ταυτόχρονη επιβολή της υποχρεώσεως στους
  εκπαιδευτικούς να τιμωρήσουν τους μαθητές που συμμετέχουν στις
  καταλήψεις, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας τους, με αποκλεισμό
  τους από την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με ταυτόχρονη επιβολή
  σε τούτους απουσιών με κίνδυνο να μην περατώσουν την σχολική χρονιά, δεν
  δύναται να θεωρηθεί «καθήκον» των εκπαιδευτικών, η αποχή από την άσκηση
  του οποίου να μπορεί να επισύρει νομίμως την οικονομική συνέπεια της
  περικοπής των αποδοχών
  τους κατά την διάταξη του άρθρου 25 παρ.2
  ν.4354/2015. Και δεν δύναται να θεωρηθούν καθήκοντα των εκπαιδευτικών οι
  δύο αυτές υποχρεώσεις που θέτει η ΚΥΑ με αρ. 131451/ΓΔ4/30-09-2020, διότι
  κείνται εκτός του συστήματος και πνεύματος των συνταγματικών και
  νομοθετικών διατάξεων που προπαρατέθηαν και οι οποίες διέπουν
  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  από το κράτος.
 1. Συνεπώς, ελλείψει ρητής νομοθετικής ρυθμίσεως που να προβλέπει σαφώς
  ως έννομη συνέπεια την περικοπή των αποδοχών των εκπαιδευτικών που
  απέχουν από την υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
  εκπαίδευσης
  με τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ με αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020
  (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) λόγω συμμετοχής τους σε απεργία-αποχή η
  περικοπή των αποδοχών τους σε μία τέτοια περίπτωση παρίσταται
  ανεπίτρεπτη
  , αφού στηρίζεται σε αναλογική ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου
  25 παρ.2 ν.4354/2015 η οποία ως εξαιρετική διάταξη, που εισάγει περιορισμό
  δικαιώματος είναι στενώς ερμηνευτέα. Συναφώς, ανεπιτρέπτως η με
  αρ.141224/2020 εγκύκλιος εφαρμόζει τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.2
  ν.4354/2015 στην περίπτωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  που απέχουν από την υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
  εκπαίδευσης στις υπό κατάληψη σχολικές μονάδες και από τον υποχρεωτικό
  αποκλεισμό μαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις αυτές με ταυτόχρονη
  επιβολή σε τούτους απουσιών, αφού προβαίνει σε αναλογική εφαρμογή της
  διατάξεως του άρθρου 25 παρ.2 ν.4354/2015, ωσάν οι εκπαιδευτικοί
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μην προσέρχονται στον χώρο του σχολείου
  και στο ωράριο της παρ.8 του άρθρου 13 ν.1566/1985, κάτι που δεν συμβαίνει
  εν προκειμένω.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *