Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση και η προθεσμία παρέλευσης ενός (1) μηνός για ανάκληση

Η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με την Υπηρεσία (εκτός της περίπτωσης ποινικής-πειθαρχικής δίωξης, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007) στο τέλος του σχολικού έτους (31 Αυγούστου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.2, του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/11-5-2016).

Ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησηςΚαταληκτική ημερομηνία ανάκλησης
Δευτέρα 1-4-2019 Τρίτη 30-4-2019
Τρίτη 2-4-2019 Πέμπτη 2-5-2019
Τετάρτη 3-4-2019 Πέμπτη 2-5-2019
Πέμπτη 4-4-2019 Παρασκευή 3-5-2019
Παρασκευή 5-4-2019 Δευτέρα 6-5-2019
Δευτέρα 8-4-2019 Τρίτη 7-5-2019
Τρίτη 9-4-2019 Τετάρτη 8-5-2019
Τετάρτη 10-4-2019 Πέμπτη 9-5-2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *