Νομιμότητα των μαγνητοφωνήσεων των συνεντεύξεων των υποψηφίων σε διενεργούμενους διαγωνισμούς – ερώτημα Α.Σ.Ε.Π.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απάντησε σε ερώτημα του ΑΣΕΠ σχετικά με τους μελετώμενους από αυτό τρόπους διεξαγωγής των συνεντεύξεων υποψηφίων ενώπιον του ΑΣΕΠ, και τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι δύο μελετώμενοι τρόποι διεξαγωγής των συνεντεύξεων που τέθηκαν υπόψιν της Αρχής ήταν 

α) η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης από την Επιτροπή διεξαγωγής συνεντεύξεων και εν συνεχεία η σύνταξη πρακτικού συνεντεύξεων, χωρίς να γίνεται απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, και

β) η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης από την Επιτροπή διεξαγωγής συνεντεύξεων και εν συνεχεία η απομαγνητοφώνηση αυτής με τη διαφορά ότι το τηρούμενο πρακτικό, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι έχοντες έννομο συμφέρον υποψήφιοι, θα περιέχει το σύνολο της απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης και όχι μόνο τα κατά τον νόμο και τη νομολογία του ΣτΕ απαραίτητα στοιχεία (βλ. μεταξύ άλλων τις υπ’ αριθμ. 3673/2014, 3501/2013 αποφάσεις του ΣτΕ). 

Η Αρχή έκρινε ότι οι δύο προτεινόμενες διαδικασίες μαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων των υποψηφίων από την Επιτροπή διεξαγωγής συνεντεύξεων πληρούν καταρχήν τις προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον, όμως, τηρηθούν τα ακόλουθα:

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται για τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, είτε κατά το στάδιο της προκήρυξης είτε, σε κάθε περίπτωση, κατά την κλήση τους σε συνέντευξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2472/1997,

β) η μη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, υποψηφίου στον διενεργούμενο διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ, στη μαγνητοφώνηση της προφορικής συνέντευξης δεν μπορεί να αποτελεί λόγο μη συμμετοχής και αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό, καθώς τέτοιος όρος θα έθετε ζήτημα συμφωνίας με συνταγματικώς προβλεπόμενες αρχές, ελευθερίες και δικαιώματα του υποκειμένου, ήτοι τη συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, αλλά και καταστρατηγεί το περιεχόμενο του ν. 2472/1997 ως προς την κατά νόμο έννοια της συγκατάθεσης κατ’ άρθρο 2 στοιχ. ια΄.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι για τη εν λόγω επεξεργασία δεν απαιτείται συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, υποψηφίου στον διενεργούμενο διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ, στη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. β΄ και δ΄ του ν. 2472/1997), αλλά αρκεί η προβλεπόμενη κατ’ άρθρο 11 του ν. 2472/1997 ενημέρωσή του για τη μαγνητοφώνηση αυτή (βλ. και τα υπό α αναφερόμενα),

γ) στο πλαίσιο της διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων και της μαγνητοφώνησης αυτής θα συλλεχθούν και θα τύχουν επεξεργασίας απλά και ενδεχομένως ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, για τα οποία το ΑΣΕΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του ν. 2472/1997, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7Α παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997, καθώς το υποκείμενο ενημερώνεται προηγουμένως για τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης και η επεξεργασία πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ αποκλειστικά στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και των νόμιμων υποχρεώσεών του κατά τον εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο 2190/1994, ως συνταγματικώς προβλεπόμενη ανεξάρτητη αρχή για την επιλογή προσωπικού στο δημόσιο τομέα, και αποκλειστικά επί τω σκοπώ της σύναψης σχέσης εργασίας ή έργου ή της πα- ροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα,

δ) τέλος, το ΑΣΕΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και, ιδίως, εκείνες του άρθρου 10 του νόμου αυτού για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας.Τα σχετικά μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων: πρώτον, την κύρια αποστολή του ΑΣΕΠ, που συνίσταται πρωτίστως στην εξασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αμεροληψίας κατά τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και, δεύτερον, ότι θα τυγχάνουν επεξεργασίας και ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *