Νομική υπηρεσία Πυροσβεστικής: Oι Δήμοι υπεύθυνοι για την πυροπροστασία σχολείων

Ερμηνευτικό έγγραφο με θέμα: “Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” εξέδωσε η Νομική υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το έγγραφο:

“στις αρμοδιότητες του Τομέα Παιδείας Πολιτισμού  και Αθλητισμού των Δήμων εμπίπτουν η ανέγερση-κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 4, οι μελέτες των έργων των Δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες αυτών.

Όπως απορρέει από τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 243 του (δ) σχετικού, οι Σχολικές Επιτροπές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους μπορούν να προβαίνουν στη συντήρηση (προληπτική ή επισκευαστική), του υπάρχοντος εξοπλισμού (όπως συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων). Οι εν λόγω Επιτροπές αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. που εκπροσωπούνται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη διοίκηση κάθε Επιτροπής μετέχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Ποινικά Υπεύθυνοι Ύστερα από τα παραπάνω, ποινικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση των διαλαμβανόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κατά περίπτωση (υλοποίηση και συντήρηση-μελέτη), οι υπεύθυνοι του Τομέα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και οι Πρόεδροι του Δ.Σ. των σχολικών Επιτροπών.  

Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή των ανωτέρω στο πλαίσιο τήρησης της ορθής διαδικασίας άσκησης των ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.   Επισημαίνεται ότι οι τα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, παρεχομένης όμως της δυνατότητας χορήγησης, εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών (Δήμοι) αιτηθούν σχετικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην (ε) σχετική.  

Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των Διευθυντών των δημόσιων σχολικών κτιρίων ως προς την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση της προληπτικής πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων και την ενημέρωση των Σχολικών Επιτροπών, εφόσον διαπιστώσουν τη μη καλή λειτουργία ή/και συντήρηση των μέτρων και μέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Πηγή: www.especial.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *