Μισθολογικές μεταβολές στους εκπαιδευτικούς από 1/1/2018

Μεταβολές για διαφόρους λόγους στους μισθούς των εκπαιδευτικών έρχονται από 1/1/2018.

Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας ονοματικά τους 5 λόγους αυτών των μεταβολών που είναι:

  1. Η ενεργοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης
  2. Η απόδοση 3ης δόσης της αύξησης λόγω κατάταξης στο νέο μισθολόγιο
  3. Η απόδοση 3ης δόσης της αύξησης στους κατόχους μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων σπουδών
  4. Η αύξηση των κρατήσεων υπέρ του  ΜΤΠΥ
  5. Η απομείωση της προσωπικής διαφοράς

1) Ενεργοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης 

Ως γνωστόν σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν4354/15  η μισθολογική εξέλιξη των Δ.Υ. είχε ανασταλεί από 1-1-16 μέχρι 31-12-17 δηλαδή για χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών. Επομένως έχουν χάσει από το μισθό τους ποσό που αντιστοιχεί σε ένα Μ.Κ. (περίπου 59 ευρώ μηνιαίως για ΠΕ) που αντιστοιχεί στην αύξηση μετάβασης από το ένα μισθολογικό κλιμάκιο στο άλλο και η οποία γίνεται κάθε 2 χρόνια. Ο χρόνος από 1/1/2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη προστίθεται  στον πλεονάζοντα χρόνο που είχε ο κάθε υπάλληλος , με την κατάταξη του στα μισθολογικά κλιμάκια το Ιανουάριο του 2016 και προκύπτει ο ισχύων πλεονάζων χρόνος. Όσο μεγαλύτερο πλεονάζοντα χρόνο, επομένως είχε κάποιος την 1/1/2016 τόσο γρηγορότερα θα του αποδοθεί το επόμενο Μ.Κ. Αν κάποιος για παράδειγμα είχε την 1/1/2016 18 μήνες και 15 μέρες πλεονάζοντα χρόνο, του υπολείπονται 5 μήνες και 15 μέρες για να συμπληρώσει την διετία και και να του αποδοθεί το νέο κλιμάκιο. Αυτό θα γίνει την 15 Ιουνίου του 2018. Αντιθέτως σε κάποιον με πλεονάζοντα χρόνο 3 μήνες την 1/1/2016 υπολείπονται 21 μήνες για να συμπληρώσει την διετία και και να του αποδοθεί το νέο κλιμάκιο. Αυτό θα γίνει την 1/10/2019.

2) Απόδοση της 3ης δόσης της αύξησης λόγω κατάταξης στο νέο μισθολόγιο

Με την κατάταξη τους στο νέο μισθολόγιο την 1/1/2016 για κάποιους εκπαιδευτικούς προέκυψε αύξηση στον μηνιαίο μισθό τους. Η αύξηση αποφασίστηκε να δοθεί σε 4 δόσεις κατά την τετραετία 2016 – 2019. Ήδη δόθηκαν οι δυο πρώτες δόσεις που αντιστοιχούσαν στα έτη 2016 και 2017. Αναμένεται εντός του 2018 να τους δοθεί η τρίτη δόση  που αντιστοιχεί στο τρέχον έτος και απομένει προς απόδοση η τέταρτη δόση που θα αποδοθεί το 2019.

3) Απόδοση της 3ης δόσης της αύξησης στους κατόχους μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων σπουδών

Στους κατόχους Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων σπουδών με το ισχύον μισθολόγιο αποδόθηκαν από την 1-1-2016  2 ΜΚ (που αντιστοιχούν σε 4 χρόνια) και 6 ΜΚ (που αντιστοιχούν σε 12 χρόνια) αντίστοιχα. Οι αυξήσεις από τα νέα ΜΚ (όπως και αυτές της προηγούμενης περίπτωσης από την κατάταξη δηλαδή στο νέο μισθολόγιο) αποφασίστηκε να αποδοθούν  σε 4 δόσεις στην τετραετία 2016-2019 . Ήδη η 1η και η 2η δόση έχουν καταβληθεί και αναμένεται από την αρχή του 2018 να καταβληθεί η 3η δόση που αντιστοιχεί στο 2018 ενώ απομένει η 4η για το 2019.

4)Η αύξηση των κρατήσεων υπέρ του  ΜΤΠΥ (από 1/1/2017)

Η εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4488/2017 με το οποίο προβλέπεται η τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ/τος 422/1981 που αφορά στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων θα επηρεάσει τους μισθούς και των εκπαιδευτικών. Το ποσοστό της μηνιαίας πάγιας κράτησης των μετόχων υπέρ του ΜΤΠΥ αυξάνεται σε 4,5% από 4% που ίσχυε ως το τέλος του 2016. Η εφαρμογή της εν λόγω μεταβολής αρχίζει από 1/1/2017, γεγονός που συνεπάγεται αναδρομικές κρατήσεις  για τους μήνες του 2017 που προηγούνται του μήνα της πρώτης εφαρμογής.

5) Απομείωση της προσωπικής διαφοράς

Για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους η εφαρμογή του νέου μισθολογίου προέβλεπε μείωση του μισθού τους υπήρξε ταυτόχρονη  πρόβλεψη της χορήγησης ισόποσης προσωπικής διαφοράς, προκειμένου να μην υπάρξει πραγματική μείωση μισθού. Από 1/1/2018  και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4354/2015  “Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης”. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης  απορροφάται από την ήδη χορηγηθείσα προσωπική διαφορά μειώνοντάς την ισόποσα, έως ότου αυτή μηδενιστεί. Από την στιγμή που η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί (απορροφώντας μελλοντικές αυξήσεις), ο εκπαιδευτικός θα “δει” πραγματικές αυξήσεις στον μισθό του.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *