Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας: Ικανοποιήθηκαν 669 αιτήσεις

Ενημερωτικό του αιρετού του ΚΥΣΔΕ Νεκ. Κορδή μετά τις συνεδριάσεις 22/23/4 του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταθέσεις στη Δευτεροβάθμια.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις μεταθέσεων ανά νομό και ειδικότητα

  1. Ικανοποιήθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 5 αιτήσεις. Τέλος απορρίφθηκε 1 αίτηση  ανάκλησης  μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ.
  2. Ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ
  3. Εγκρίθηκε η αποδέσμευση 1 εκπαιδευτικού που ζητά μετάταξη σε διοικητική θέση μέσω του ΕΣΚ για λόγους Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5, καθώς και των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄), για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας, βάσει ιατρικών Βεβαιώσεων και Φακέλων.
  4. Εγκρίθηκε η ένταξη 3 εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας.
  5. Σχετικά με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας οι αιτήσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις είναι 67. Τελικά μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής  Παιδείας μετατίθενται 25 εκπαιδευτικοί. Υπενθυμίζουμε ότι καλύφθηκαν και  38 οργανικά κενά γενικών ειδικοτήτων.
  6. Σχετικά με τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία οι ενεργές αιτήσεις είναι 119. Τα δηλωθέντα κενά είναι συνολικά 53. Για 7 από αυτά τα κενά δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις. Τελικά καλύφθηκαν 18 από τα κενά αυτά για τις γενικές ειδικότητες.Αναφορικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91.01 υπήρξαν 31 έγκυρες αιτήσεις (25 ΠΕ08, 3 ΠΕ79.01 και 3 ΠΕ91.01). Τελικά μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας μετατίθενται 9 εκπαιδευτικοί.
  7. Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 5993 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 669 (ποσοστό 11,16%). Το 2019 είχαμε 6164 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 455 (ποσοστό 7,38%). Το 2018 είχαμε 6673 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 472 (ποσοστό 7,07%). Το 2017είχαμε 6874 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%). Το 2016  είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) . Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης. Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 2942 έναντι 2568 το 2019, με πολλά από αυτά να είναι κατανεμημένα στη νησιωτική χώρα. Τα τελικά κενά και πλεονάσματα –με βάση τις εκτιμήσεις των ΠΔΕ-  επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις ήταν 3162. Με τα δεδομένα αυτά είχαμε μια σημαντική αύξηση των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν (σχεδόν κατά 4%). Με βάση τα στοιχεία αυτά στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 12,12% των αιτήσεων, στους ΠΕ03 το 42,67%, στους ΠΕ01 το 3,07% και στους ΠΕ08 το 19,79%. Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 στους Φυσικούς το 25,51%, σους Χημικούς το 72,4%, στους Γεωλόγους το 29,41% και στους Βιολόγους το 100% με 9 ικανοποιημένες αιτήσεις. Επιπρόσθετα ενδεικτικά στους ΠΕ05 ικανοποιήθηκε μόλις το 0,82% των αιτήσεων, στους ΠΕ06 το 2,68% ενώ στους ΠΕ07 δεν ικανοποιήθηκε καμιά αίτηση μετάθεσης! Τέλος στους ΠΕ11 ικανοποιήθηκε το 2,60% των αιτήσεων (16 αιτήσεις), στους ΠΕ86 το 0,51% (3 αιτήσεις), στους ΠΕ80 το 14,79% και στους ΠΕ81 το 2,07% των αιτήσεων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.