Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» – σχολικό έτος 2019-2020

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 42/17-10-2019), διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 42856/Θ2/14-3-2017 (ΦΕΚ 950/Β΄) Υ.Α. «Μαθητικός Διαγωνισμός – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου των παρακάτω Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης:
 Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας
 Α’, Β’ Θεσσαλονίκης
 Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
 Αρκαδίας
 Βοιωτίας
 Δράμας
 Ηρακλείου
 Λασιθίου
 Μαγνησίας
 Πειραιά
 Ρεθύμνης
 Χανίων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά:
α) προπαρασκευαστική συνάντηση (σεμινάριο),
β) εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία και
γ) απολογιστική συνάντηση, στην οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό.
Η πραγματοποίηση της υπό β’ εκπαιδευτικής επίσκεψης προγραμματίζεται ενδεικτικώς εντός των χρονικών διαστημάτων είτε μεταξύ 30/3 και 8/4/2020, είτε μεταξύ 6/7 και 18/7/2020.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ιδιαίτερη μνεία στους Έλληνες Εβραίους. Οι μαθητές/τριες μέσα από τα έργα τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι ερευνητές του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και μελέτη πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες, με την στήριξη των επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών, θα έχουν την ευκαιρία:
 να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία του τόπου τους,
 να αναζητήσουν και να συλλέξουν μαρτυρίες επιζησάντων του Ολοκαυτώματος ή και σύγχρονων της εποχής εκείνης, οι οποίοι είναι μάρτυρες περιστατικών διώξεων και ιστοριών διάσωσης των Εβραίων,
 να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω της έρευνας την ιστορική διάσταση του Ολοκαυτώματος,
 να κατανοήσουν, να αναλογιστούν και να διακρίνουν τις διαστάσεις που δύναται να λάβει ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, εστιάζοντας στις συνέπειες του αντισημιτισμού πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
 να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα του Ολοκαυτώματος,
 να αναγνωρίσουν την ατομική ευθύνη των μελών μιας κοινωνίας στην αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να
δημιουργήσουν και να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σχετική ταινία μικρού
μήκους (βίντεο). Η δημιουργία των έργων θα γίνει εκτός ωρολογίου προγράμματος και
σχολικού πλαισίου. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι τρία (3) άτομα).
Κάθε μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα.

Ένα (1) και μόνο έργο υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως τρεις μαθητές/τριες). Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας ο/η οποίος/α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.

Ο/Η επιβλέπων/ουσα εκπαιδευτικός εκάστης συμμετοχής αναλαμβάνει την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση των όρων της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής και για την αποστολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Συναίνεσης Γονέα/Κηδεμόνα (Συνημμένο 1) των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν την ταινία μικρού μήκους ή θα συμμετάσχουν σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού εκάστης συμμετοχής (βλ. παρ. 10 αναλυτικά). Στη συνέχεια αποστέλλεται ταχυδρομικά η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Γονέα/Κηδεμόνα (Συνημμένο 1) με διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων και ο τίτλος του έργου.

Επισημαίνεται ότι συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο και τον τίτλο του έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων συμμετοχών (έργων) από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

Το ΥΠΑΙΘ διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, καθώς και επέκτασης του διαγωνισμού σε περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν ένα βίντεο με μέγιστη διάρκεια έως 6 λεπτά (06΄:00΄΄) συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής και τέλους σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4, μεγέθους έως 1 GB. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο ότι τα έργα που υπερβαίνουν την ως άνω χρονική διάρκεια (δηλαδή από 06΄:01΄΄ και άνω) αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και οι σχετικοί φάκελοι συμμετοχής τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.
 Το όνομα του αρχείου που μεταφορτώνεται (upload) στην πλατφόρμα πρέπει να συμπίπτει με τον τίτλο του έργου (βίντεο).
 Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν οι δημιουργοί, δύνανται να συμπεριλάβουν στο έργο μετάφραση ή/και υποτιτλισμό και σε άλλη γλώσσα.
 Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» (όπως π.χ. το υλικό το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη Ήχου στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/audiolibrary/music) ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια.
 Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.
 Στο έργο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.
 Για τη δημιουργία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το Movie Maker (Windows) ή το iMovie.

ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Οι μαθητές/τριες μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor
Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://archive.ert.gr

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος:
http://www.jewishmuseum.gr

Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης: http://www.jmth.gr

Τη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (INTERNATIONAL HOLOCAUST
REMEMBRANCE ALLIANCE – I.H.R.A.), στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος:
https://www.holocaustremembrance.com
Επίσης, για περαιτέρω πηγές και οδηγίες συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ταχ. δ/νση: Νίκης 39, Αθήνα 10557,
τηλ.: 210 3225582, fax: 210 3231577, e-mail: info@jewishmuseum.gr).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
Βασικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος (https://www.jewishmuseum.gr/category/ekpedefsi/ekpedefsi-gia-toolokaftoma/mathitikos-diagonismos-vinteo/).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00. Ομοίως, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Συναίνεσης Γονέων/ Κηδεμόνων αποστέλλονται ταχυδρομικώς έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οι επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και το έργο εκάστης συμμετοχής στους συνδέσμους ως ακολούθως:
α) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/8uuGRdmribKzHzK6A
β) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/cBNohRz5qRCP2gweA
γ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, Βοιωτίας, Δράμας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Μαγνησίας, Ρεθύμνης και Χανίων στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/xKvjjjdDVUHJfordA
συμπληρώνοντας όλα τα πεδία και μεταφορτώνοντας (Upload) το έργο με αρχείο το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1GB, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00. Στη συνέχεια αποστέλλουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Συναίνεσης Γονέων/Κηδεμόνων συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο οποίο θα αναγράφονται οι επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί και οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες ανά ομάδα και τίτλο έργου ομοίως έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην
ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων Τμήμα Β΄ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
Για τον Μαθητικό Διαγωνισμό «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι»
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ
 Τα έργα θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης.
 Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με βάση τη συνάφειά τους με το θέμα, την πρωτοτυπία τους, την αισθητική τους απόδοση και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης.
 Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τα πέντε (5) καλύτερα έργα, ενώ θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι.
 Οι δημιουργοί των πέντε (5) καλύτερων έργων θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψουν δωρεάν, συνοδεία εκπαιδευτικών, στην Πολωνία στο Κρατικό
Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς.
 Ομοίως με τους παραπάνω, οι δημιουργοί έργων, στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία.
 Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.