Μαθητεία: Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19. 700€ για το διάστημα από 11/3 έως 18/5/2020. Τα δικαιολογητικά

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19 εκδόθηκε από τα Υπουργεία ανάπτυξης και Παιδείας

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό των επτακοσίων
(700) ευρώ και το ποσό της πλήρους βασικής ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της επιβολής του μέτρου, ήτοι 11.3.2020 της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού σε κάθε γεωγραφική περιοχή, μέχρι την επαναλειτουργία τους,
ήτοι 18.5.2020.

Ως δικαιολογητικά για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους ορίζονται:

α) οι υπογεγραμμένες συμβάσεις μαθητείας των μαθητευόμενων της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με MIS 5005892, που φυλάσσονται στα Επαγγελματικά Λύκεια και

β) τα στοιχεία των ενεργών συμβάσεων μαθητείας από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 11.3.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16838/10.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 783)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *