Κ.Π.Ι.Σ.Ν.: Πρόγραμμα για 94 θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Έως 17/2 η υποβολή αιτήσεων

Προκήρυξη για 94 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ): ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΒΕ, ΕΛΣ

Ο συγκεκριμένος κύκλος πρακτικής άσκησης θα αρχίσει τον Ιούνιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2022.

1. Τύποι πρακτικής άσκησης

Τύπος Ι: Πρακτική Άσκηση – χωρίς πτυχίο ή άλλα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα: Εννέα (9) θέσεις

Τύπος ΙΙ: Πρακτική Άσκηση – απαραίτητη γνώση αγγλικών: Δεκαεννέα (19) θέσεις

Τύπος ΙΙΙ: Πρακτική Άσκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών: Εξήντα έξι (66) θέσεις

2. Προϋποθέσεις αίτησης για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης
(Κάθε τύπος πρακτικής άσκησης έχει επιπρόσθετες προϋποθέσεις αίτησης)

 • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 02/06/1985 – 01/06/2003) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να υπάρχει ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση)  

3. Θέσεις πρακτικής άσκησης

Ι. Πρακτική Άσκηση – χωρίς πτυχίο ή άλλα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα:

Εννέα (9) θέσεις οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ και στις Διοικητικές Υπηρεσίες της ΕΒΕ και της ΕΛΣ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (τύπος Ι).

Στόχος της συγκεκριμένης κατηγορίας πρακτικής άσκησης είναι να επωφεληθούν υποψήφιοι που δεν είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα συνήθη τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά διαθέτουν όρεξη για μάθηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ένα πολυσχιδές περιβάλλον όπως αυτό του ΚΠΙΣΝ.

α. Προϋποθέσεις:

 • Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2
 • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση

β. Διαδικασία επιλογής:

Είκοσι έξι (26) υποψήφιοι, καθώς και δεκαοκτώ (18) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις εννέα (9) διαθέσιμες θέσεις.

Για τους είκοσι επτά (27) υποψήφιους που προκύπτουν από τις κληρώσεις, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων. Ένας (1) υποψήφιος προκύπτει από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης, όπως διευκρινίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι στον τύπο Ι, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε άλλη κατηγορία πρακτικής άσκησης.

II. Πρακτική Άσκηση – απαραίτητη γνώση αγγλικών:

Δεκαεννέα (19) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (τύπος ΙΙ).

α. Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά:

 • Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2
 • Πιστοποιημένη γνώση* της αγγλικής γλώσσας, για επίπεδο τουλάχιστον Β2 (π.χ. FCE)
 • Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστον)

*Ηλεκτρονική υποβολή του εγγράφου πιστοποίησης στην φόρμα αίτησης. Δείτε αναλυτικά τα έγκυρα έγγραφα πιστοποίησης εδώ


β. Διαδικασία επιλογής: 

Δεκαέξι (16) υποψήφιοι, καθώς και τριάντα οκτώ (38) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις δεκαεννέα (19) διαθέσιμες θέσεις. Τρεις (3) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης, όπως διευκρινίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος που θέτει υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙ, διατηρεί το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα και για τον τύπο ΙΙΙ εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά είναι υποχρεωτικό οι δύο υποψηφιότητες να δηλωθούν σε μια ενιαία φόρμα.

ΙIΙ. Πρακτική Άσκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών:

Εξήντα έξι (66) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε τμήματα της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, της ΕΒΕ και της ΕΛΣ. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσα από μία δεξαμενή υποψήφιων που θα προκύψει μέσω κληρώσεων παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων. Για αυτόν τον τύπο πρακτικής άσκησης, τίθενται προϋποθέσεις εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.

Σύντομες περιγραφές των τμημάτων και την ενδεικτική αντιστοίχισή τους με πεδία σπουδών, μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (τύπος ΙΙΙ) και σημειώνοντας έως δύο τμήματα*, σε αντιστοίχιση με τον τομέα σπουδών τους, μεταξύ των παρακάτω:

# Τμήμα/ Διεύθυνση

1 Οικονομική Διεύθυνση/ Λογιστήριο (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

2 Οικονομική Υπηρεσία (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

3 Οικονομικές Υπηρεσίες: Τμήμα Προμηθειών & Λογιστήριο (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

4 Ανθρώπινου Δυναμικού (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

5 Συμβάσεων – Γραμματείας & Πρωτοκόλλου (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

6 Νομική Διεύθυνση (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

7 Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

8 Εγκαταστάσεων (Πάρκου) (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

9 Εγκαταστάσεων (Κτίρια) (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

10 Εξυπηρέτησης Επισκεπτών – Ξεναγήσεις (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

11 Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

12 Εμπορικής Λειτουργίας – Corporate Events (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

13 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

14 Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

15 Προβολής & Επικοινωνίας (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

16 Graphic Designer – Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

17 Graphic Designer – Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

18 Graphic Designer – Προβολής & Επικοινωνίας (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

19 Φωτογράφοι – Προβολής & Επικοινωνίας (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

20 Ψηφιοποίησης & Μικροφωτογράφησης (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

21 Τεχνικοί Ήχου & Εικόνας – Studio Αναγνωστηρίων (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

22 Ηχολήπτες – Ήχου, Ηχοενίσχυσης & Ηχοληψίας (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

23 Εικόνας (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

24 Μουσική Βιβλιοθήκη – Ιστορικό Αρχείο (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

25 Προγραμματισμού & Παραγωγής (ΚΠΙΣΝ ΑΕ)

26 Διεύθυνση Παραγωγής της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

27 Διεύθυνση Σκηνής (σε συνεργασία με ΕΛΣ)

28 Βιβλιοθηκονόμοι Αναγνωστηρίων/ Δανειστική Συλλογή (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

29 Χειρογράφων & Ομοιοτύπων/ Ειδικές Συλλογές (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

30 Πληροφορικής (Μηχανογράφηση & Τεκμηρίωση) (σε συνεργασία με ΕΒΕ)

*Όλοι οι υποψήφιοι σε αυτόν τον τύπο πρακτικής άσκησης (τύπος ΙΙΙ), δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση σε έως δύο τμήματα και επιπλέον στην κατηγορία #11 για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (με εκπαιδευτικά προσόντα).

α. Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά:

 • Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2
 • Πιστοποιημένη γνώση* της αγγλικής γλώσσας:
  • Είτε για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) χωρίς χρονολογικό περιορισμό,
  • ή για επίπεδο C1 (π.χ. CAE) / Β2 (π.χ. FCE) το οποίο αποκτήθηκε από 01/06/2018 και μετά
  • Για τη γνώση αγγλικών γίνεται επίσης δεκτό πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο όπου η πλειοψηφία ή όλα τα μαθήματα (εκτός εξαιρέσεων, π.χ. ξένη γλώσσα) πραγματοποιούνται στα αγγλικά
 • Πτυχίο πανεπιστημίου* ή τίτλος σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση**, ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στα επιλεχθέντα τμήματα ή να είναι συναφής.
 • Στο πεδίο #11 για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών είναι αποδεκτοί οι τίτλοι από όλα τα πεδία σπουδών.

*Ηλεκτρονική υποβολή του εγγράφου πιστοποίησης αγγλικής γνώσης και τίτλου σπουδών, στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας αίτησης. Δείτε αναλυτικά τα έγκυρα έγγραφα πιστοποίησης εδώ.

**Εξαίρεση στην διάρκεια φοίτησης θα γίνεται μόνο για την κατηγορία #23 για το τμήμα «Εικόνας» σε συνεργασία με την ΕΛΣ, όπου θα γίνονται δεκτά και πτυχία διετούς φοίτησης.

β. Διαδικασία επιλογής:

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε τμήμα), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε τμήμα, ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι ανά τμήμα. Συνεπώς, μαζί με τους κληρωθέντες της προηγούμενης προκήρυξης όπως διευκρινίζεται στην παρούσα προκήρυξη, διακόσιοι δέκα (210) υποψήφιοι θα προκύψουν από τις κληρώσεις των τριάντα (30) τμημάτων που αφορούν τον τύπο ΙΙΙ, ενώ είκοσι δύο (22) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης (σύνολο 232).

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εκατόν σαράντα εννέα (149) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες ανά τμήμα.

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψήφιους που έχουν κληρωθεί. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για τους διακόσιους τριάντα δύο (232) υποψήφιους που προκύπτουν από τις κληρώσεις, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, της ΕΒΕ και της ΕΛΣ.

4. Διαδικασία κλήρωσης
Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης, θα γίνει κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου, για τους υποψήφιους που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν ανά κλήρωση:
 • Τύπος Ι: όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον τύπο Ι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο σημείο 3.Ι.α.
 • Τύπος ΙΙ: όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον τύπο ΙΙ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο σημείο 3.ΙΙ.α.
 • Τύπος ΙΙΙ: όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον τύπο ΙΙΙ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο σημείο 3.ΙΙΙ.α.

Πριν την διαδικασία κλήρωσης, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία κλήρωσης του τύπου πρακτικής άσκησης που έχουν δηλώσει.

5. Αποτελέσματα κλήρωσης

Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από e-mail άμεσα, με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική κράτηση ώρας και ημέρας για την συνέντευξή τους.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πριν τις συνεντεύξεις θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Σημαντικές πληροφορίες

 • Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 94
 • Έναρξη πρακτικής άσκησης: 1 Ιουνίου 2021
 • Λήξη πρακτικής άσκησης: 14 Ιανουαρίου 2022
 • Λήξη υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου 2021, 14:00 (ώρα Ελλάδας) 
 • Κληρώσεις υποψήφιων: 22 Μαρτίου 2021
 • Διαδικασία συνεντεύξεων: Απρίλιος 2021 (τύπος Ι & ΙΙΙ) διαδικτυακά
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μάιος 2021
 • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας
 • Μετά την υποβολή της φόρμας, δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης, ούτε αποστολής ή καταχώρησης συμπληρωματικών ή διορθωμένων στοιχείων
 • Για ερωτήματα και διευκρινίσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις. Εάν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org 
 • Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) μόνιμου προσωπικού των φορέων του ΚΠΙΣΝ, δε μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ σε συνεργασία με την ΕΒΕ και την ΕΛΣ
 • Όσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση, καθώς και για τη μη συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με μόνιμο προσωπικό των φορέων του ΚΠΙΣΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε την φόρμα υποβολής της αίτησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *