Κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ. Αλλαγές στο ποσοστό και στην βάση υπολογισμού. Αναδρομική ισχύς από 1/1/2017.

Εγκύκλιο με αρ. Φ80020/οικ.46266/Δ15.760/28-11-2017 εξέδωσε το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ μέσω της οποίας γνωστοποιείται η δημοσίευση σε ΦΕΚ (137 Τ. Α΄2017) του ν.4488/2017 στο άρθρο 19 του οποίου ορίζεται το νέο ποσοστό κράτησης υπέρ του  ΜΤΠΥ καθώς και η βάση υπολογισμού, συγκεκριμένα αναφέρεται:

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 26
του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114)
Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) και ο τίτλος αυτού
αντικαθίστανται, από 1.1.2017, ως εξής:
«Άρθρο 26
Κρατήσεις επί των συντάξιμων αποδοχών
1. α) Η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Με-
τοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται
σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως
αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.»

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 137 Τ. Α΄2017 

Στην εγκύκλιο επίσης ορίζεται ότι :

Για όσους εκ των μετόχων του ΜΤΠΥ αμείβονται με τις διατάξεις του νέου ενιαίου μισθολογίου (ν.4354/2015) το νέο προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του Ταμείου, από την 1/1/2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές και ειδικότερα σε εκείνες τις αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας και επικουρικής σύνταξης ενώ, στην εγκύκλιο, καθορίζεται αναλυτικά η βάση υπολογισμού για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων (Παλαιοί & Νέοι).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο Φ80020/οικ.46266/Δ15.760/28-11-2017

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *