Καθορισμός – Ρύθμιση Υπεραριθμιών

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων και με δεδομένη την επικείμενη μετακίνηση των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών, υπολογίζονται από τους Διευθυντές οι ώρες ανά κλάδο και ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για τον καθορισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων.

Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά κλάδο και ειδικότητα υπολογίζονται μόνο με τις ώρες Α΄ Ανάθεσης. Στον παραπάνω υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί  του συγκεκριμένου κλάδου με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, ανεξάρτητα αν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν από το σχολείο (π.χ. Δ/ντής, άδεια , απόσπαση κ.λ.π.).

Στους κλάδους που πλεονάζουν 12 ώρες και πλέον υφίσταται υπεραριθμία.

Παράδειγμα : Το σύνολο των προβλεπόμενων  φιλολογικών ωρών πρώτης ανάθεσης ενός σχολείου είναι 62 διδακτικές ώρες και υπάρχουν 4 φιλόλογοι (με οργανική τοποθέτηση) με συνολικό υποχρεωτικό ωράριο 80 ώρες, τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 18 ώρες(80-62=18).

Επομένως, υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα 18 ωρών στον κλάδο των φιλολόγων.

Υπολογισμός αριθμού υπεραριθμιών ανά κλάδο

Εάν σε μία σχολική μονάδα έχουμε σε ένα κλάδο:

α. πλεόνασμα >=12 ωρών τότε υπάρχει     1 υπεραριθμία.

β. πλεόνασμα >=32 ωρών τότε υπάρχουν  2 υπεραριθμίες

γ. πλεόνασμα >=52  ωρών τότε υπάρχουν 3 υπεραριθμίες  κ.λ.π.

 

Πως ορίζεται ο Υπεράριθμος

Σε περίπτωση διαπίστωσης  υπεραριθμίας, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1) Αν υποβληθούν περισσότερες από μία θετικές αιτήσεις, υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

2) Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος θεωρείται αυτός  που έχει το μικρότερο  αριθμό μονάδων μετάθεσης.

3) Αν το ίδιο σχολικό έτος έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός από άρση υπεραριθμίας και εκπαιδευτικός από βελτίωση-διάθεση ΠΥΣΔΕ-μετάθεση, θεωρείται ότι έχει προηγηθεί η τοποθέτηση του υπεράριθμου εκπαιδευτικού.

Παράδειγμα

Σε μια σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν 2 Μαθηματικοί, προκύπτει 15 ώρες πλεόνασμα στον κλάδο των Μαθηματικών.

Περίπτωση 1η: Στη παραπάνω σχολική μονάδα και οι δύο Μαθηματικοί θέλουν να κριθούν υπεράριθμοι οπότε το ΠΥΣΔΕ θα κρίνει ως υπεράριθμο τον εκπαιδευτικό που έχει τα περισσότερα μόρια μετάθεσης.

Περίπτωση 2η: Στην παραπάνω σχολική μονάδα, μόνο ο ένας Μαθηματικός θέλει να κριθεί υπεράριθμος οπότε το ΠΥΣΔΕ θα κρίνει ως υπεράριθμο τον εκπαιδευτικό που κάνει θετική δήλωση για άρση υπεραριθμίας

Περίπτωση 3η: Κανένας από τους δύο  δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος. Το ΠΥΣΔΕ θα κρίνει ως υπεράριθμο τον εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί τελευταίος στη σχολική μονάδα και στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι το ίδιο σχολικό έτος θα κριθεί υπεράριθμος αυτός που έχει τα λιγότερα μόρια μετάθεσης.

 

Ονομαστικός Πίνακας υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ αφού συγκεντρώσει από τις σχολικές μονάδες, τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, συνεδριάζει, προκειμένου να καταρτίσει ονομαστικούς πίνακες υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά ομάδα σχολείων, όπου αναγράφεται η επιθυμία ή όχι των εκπαιδευτικών να κριθούν ως υπεράριθμοι.

 

Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων  για τοποθέτηση σε οργανικά κενά, υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που αναγράφονται στους ονομαστικούς πίνακες υπεραρίθμων, ακόμα και αυτοί που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, εφόσον επιθυμούν, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση σε οργανικά κενά ως υπεράριθμοι.

 

Διαδικασία τοποθέτησης σε οργανικά κενά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθεμένων-αιτούντων βελτίωση), συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους:- σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και- όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο, σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

Επισημάνσεις

-Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των υπεραριθμιών, τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

-Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτησή του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας, μπορεί, αν θέλει, εκ νέου αμέσως μετά, εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.

Πιθανές επιλογές υπεράριθμων εκπαιδευτικών

  1. Να παραμείνουν στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης διότι είναι πιθανό να προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.λπ., και το Σεπτέμβριο να συμπληρώνουν στην οργανική τους θέση όλο το υποχρεωτικό τους ωράριο.
  2. Να παραμείνουν στη σχολική μονάδα οργανικής τους τοποθέτησης και τον Σεπτέμβριο να διατεθούν σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου ή να αποσπαστούν εξολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα.

Στα λειτουργικά κενά του Σεπτεμβρίου προηγούνται κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων  οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.

  1. Να κάνουν δήλωση άρσης υπεραριθμίας, γιατί θέλουν να φύγουν από την οργανική τους τοποθέτηση και τους ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό τους ή στην όμορη ομάδα.

 

Ιδιαίτερη διευκρίνιση: Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 αναφέρεται: «Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή». Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός που έχει κριθεί οργανικά υπεράριθμος από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο και τοποθετηθεί με τις ανωτέρω διαδικασίες σε νέα οργανική θέση, αυτομάτως κάνει άρση υπεραριθμίας και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να υπηρετήσει εκ νέου την οργανική του θέση (68024/Δ2/18-6-2012, Δ/νση Προσωπικού, Τμήμα Γ΄).

Σχετική νομοθεσία

ΠΔ 50/96   Αρθρο 14

  ΠΔ 100/97 Άρθρο 14 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.