Ι.Κ.Υ.: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label).

Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/9/2016 έως 30/6/2017 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2017.

Περιγραφή της δράσης

To Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών.

Στον επίσημο ιστότοπο της δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρείται βάση δεδομένων με τις προτάσεις που έλαβαν το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών τα προηγούμενα έτη.

Ευρωπαϊκές και Εθνικές Προτεραιότητες

Για την περίοδο 2016-2017 οι Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τα Ευρωπαϊκά Σήματα Γλώσσας είναι εναρμονισμένες με τους στόχους που ορίστηκαν από τους υπουργούς Παιδείας στη Δήλωση του Παρισιού. Πιο συγκεκριμένα, η Δήλωση του Παρισιού των Υπουργών Παιδείας απηύθυνε έκκληση για δράση σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Ειδικότερα, για το έτος 2017 οι Ευρωπαϊκές θεματικές προτεραιότητεςτου Διαγωνισμού για το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι:

• «Πολυγλωσσικά Σχολεία και Αίθουσες διδασκαλίας: Αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον»

Οι πολυγλωσσικές τάξεις αποτελούν μια πραγματικότητα, που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τάξεις, όπου οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και των οποίων η μητρική γλώσσα διαφέρει από την κύρια γλώσσα διδασκαλίας του σχολείου. Το πρόσφατο φαινόμενο της μεγάλης κλίμακας μετανάστευσης σε πολλές περιοχές της Ευρώπης δημιουργεί την ανάγκη για την εφαρμογή ποικίλων τρόπων υποστήριξης της εκμάθησης γλωσσών.

Η ποικιλία των γλωσσών που ομιλούνται στις πολυγλωσσικές τάξεις αποτελεί σημαντική πρόκληση αλλά και δυνητικό πλεονέκτημα για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων: οι πολυγλωσσικές τάξεις μπορούν να συμβάλουν σε μία γενικότερη γλωσσική ευαισθητοποίηση, να βοηθήσουν τα παιδιά στην εκμάθηση άλλων γλωσσών αλλά και στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα.

Η προτεραιότητα αυτή επικεντρώνεται στην τυπική εκπαίδευση, στον τομέα της σχολικής, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα προγράμματα διδασκαλίας, που θα υποβληθούν το 2016, σε αυτή την προτεραιότητα, θα πρέπει να αποτελούν αξιοσημείωτες πρακτικές διδασκαλίας γλωσσικών δεξιοτήτων που να προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και να ενθαρρύνουν την πολυγλωσσία.

• «Κοινωνία φιλική προς τις γλώσσες: Άτυπη εκμάθηση ξένων γλωσσών»

Μία «κοινωνία φιλική προς τις γλώσσες» ενθαρρύνει την εκμάθηση των γλωσσών, τη διαπολιτισμική επικοινωνία, και προωθεί την πολυγλωσσία. Σέβεται τις ανάγκες των ομιλητών όλων των γλωσσών, ενώ η γλωσσική ποικιλομορφία αποτελεί πλεονέκτημα για την οικονομική της ανάπτυξη και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

Η άτυπη μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μίας κοινωνίας φιλικής προς τις γλώσσες. Η εκμάθηση μίας γλώσσας γίνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους: μέσα στην οικογένεια, με την παρακολούθηση τηλεόρασης ή τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, την επαφή με το περιβάλλον, μέσα από τα βιβλία, τον κινηματογράφο, το διαδίκτυο κτλ.

Τα προγράμματα διδασκαλίας, που θα υποβληθούν το 2016, σε αυτή την προτεραιότητα, θα μπορούσαν να αποτελούν πρακτικές που ενθαρρύνουν την άτυπη εκμάθηση των γλωσσών, σε μία κοινωνία φιλική προς τις γλώσσες. Θα πρέπει να παρουσιάζουν καινοτόμους τρόπους άτυπης εκμάθησης γλωσσών για συμμετέχοντες όλων των ηλικιών και να αφορούν ένα ευρύ φάσμα φορέων: περιφερειακές και τοπικές αρχές, δήμους, νοσοκομεία, σωφρονιστικά ιδρύματα, μουσεία κτλ.

Επίσης, βάσει του Προγράμματος Εργασίας του Προγράμματος Erasmus+ 2017, οι Εθνικές θεματικές προτεραιότητες για το Διαγωνισμό ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017’είναι οι εξής:

 1. Ενθάρρυνση και στήριξη της πολυγλωσσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα
 2. Σύνδεση με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
 3. Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής δια της εκμάθησης γλωσσών
 4. Έμφαση στις οριζόντιες γλωσσικές δεξιότητες και ικανότητες
 5.  Εκμάθηση γλωσσών για την προώθηση της απασχόλησης
 6. Προώθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 7. Γλωσσική κατάρτιση για πρόσφυγες και μετανάστες
 8. Εκμάθηση γλωσσών μέσω ανοιχτών και καινοτόμων πρακτικών της ψηφιακής εποχής

Κριτήρια Επιλογής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ότι τα προγράμματα διδασκαλίας, στα οποία θα απονεμηθεί το “Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών”, οφείλουν να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να προσεγγίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εμπλεκομένους σε αυτή, συνολικά, ώστε να εντοπίζονται οι ανάγκες των μαθητών και να καλύπτονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών.
 • Να φέρουν προστιθέμενη αξία σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε ποσοτική ή/και ποιοτική βελτίωση στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ποσοτική βελτίωση μπορεί να αφορά την εκμάθηση περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα αυτών που η χρήση τους είναι λιγότερο διαδεδομένη, ενώ η ποιοτική βελτίωση μπορεί να αναφέρεται στην χρήση καλύτερης μεθοδολογίας.
 • Να διακρίνονται για την παροχή κινήτρων σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων.
 • Να παρουσιάζουν πρωτοτυπία και δημιουργικότητα, και να διερευνούν νέες προσεγγίσεις στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, κατάλληλες για τους εκπαιδευόμενους στους οποίους απευθύνονται.
 • Να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και να αξιοποιούν τη δυναμική που προσφέρει η γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. ανάπτυξη επαφών πέρα από τα εθνικά σύνορα, εκμάθηση γλωσσών μεταξύ γειτονικών χωρών κτλ.), με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης άλλων πολιτισμών, μέσω της προώθησης των γλωσσικών δεξιοτήτων.
 • Να αποτελούν πρωτοβουλίες που δύνανται να μεταφερθούν σε άλλα περιβάλλοντα και να αποτελέσουν έμπνευση και για άλλες χώρες καθώς και να εφαρμοστούν και σε άλλες γλώσσες ή/και ηλικιακές ομάδες.

Επιλέξιμοι φορείς

Αιτήσεις για συμμετοχή σχεδίων στον Διαγωνισμό για την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών μπορούν να υποβληθούν από ένα ευρύ φάσμα φορέων: Σχολικές Μονάδες όλων των βαθμίδων, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, περιφερειακές και τοπικές αρχές, μουσεία ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από μεμονωμένα άτομα, που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθηση γλωσσών.

Διαδικασία επιλογής και απονομής βραβείων

Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόμενό τους και τον βαθμό ανταπόκρισής τους στα κριτήρια επιλογής που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που ανταποκρίνονται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο στις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες καθώς επίσης και στην προστιθέμενη αξία που παράγουν σε εθνικό επίπεδο. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και θα αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα/ τα προγράμματα διδασκαλίας που θα επιλεγούν θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής – εκδήλωσης. Η τιμητική διάκριση που θα απονεμηθεί στους νικητές φέρει την υπογραφή του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνος για την πολυγλωσσία και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι φορείς και τα μεμονωμένα άτομα στα οποία απονέμεται το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος σε όλες τις δραστηριότητές τους. Στο λογότυπο αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος απονομής της διάκρισης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γραφείο Α13, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ell@iky.gr.

Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ, www.iky.gr.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.