Ι.Ε.Π.: Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων ως προς τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις Συμβούλων Α΄ και Β΄ του Ι.Ε.Π, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Α΄ και Β΄ δεν θα πρέπει να κατέχουν θέσεις ευθύνης με θητεία κατά τα χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης ή και μετά από αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση γεννάται κώλυμα συμμετοχής. Αίτηση συμμετοχής γίνεται δεκτή από το Ι.Ε.Π., εφόσον έχει υποβληθεί  αίτηση παραίτησης από τη θέση ευθύνης με θητεία  πριν την υποβολή της αίτησης  για συμμετοχή στη διαδικασία  αξιολόγησης για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων.  Αντίγραφο  της σχετικής αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου  αποδοχής αυτής και την  κατάθεσή της στο Ι.Ε.Π. έως την 28η.09.2018.
  2. Για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν θέση ευθύνης  με θητεία, κατά τους ανωτέρω χρόνους,  δεν γεννάται κώλυμα συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
  3. Επισημαίνεται ότι η τυχόν παραίτηση από τις ανωτέρω θέσεις δεν σημαίνει  και αποδοχή της υποψηφιότητας για  απόσπαση στο Ι.Ε.Π., δοθέντος ότι οι αιτήσεις  θα κριθούν με βάση  όσα, κατά τα λοιπά,  ορίζονται στην οικεία πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική Ανακοίνωση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *