ΙΤΥΕ Διόφαντος. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου

 Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«Υποστήριξη συστήματος myschool – “Inschool 2017-2018”»

που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Ινστιτούτου προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

 • υποστήριξη των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος myschool μέσω ειδικής τηλεφωνικής
  γραμμής αλλά και κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος (ticketing system) (Κωδικός αναφοράς
  Κ1)
 • υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική,
  εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.), σύνταξη εγχειριδίων χρήσης (Κωδικός αναφοράς Κ2)
 •  υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική,
  εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.) (Κωδικός αναφοράς Κ3)
 • υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική,
  εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.) (Κωδικός αναφοράς Κ4)
 • εκτέλεση απλών προγραμματιστικών εργασιών, έλεγχος λογισμικού, δημιουργία αναφορών
  (Κωδικός αναφοράς Κ5).

Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) myschool, αποτελεί ένα μηχανογραφικό εργαλείο καθημερινής διοικητικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων της επικράτειας και των υψηλότερων διοικητικά εκπαιδευτικών δομών (διευθύνσεις, περιφερειακές διευθύνσεις, κεντρική υπηρεσία (KY) ΥΠΠΕΘ).

Στόχος του είναι να ολοκληρώσει-επεκτείνει-βελτιώσει υφιστάμενες μηχανογραφικές εφαρμογές που αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα σε μια λειτουργικά ενιαία υπολογιστική πλατφόρμα, σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τα δεδομένα του συστήματος συντηρούνται σε μια κεντρική βάση και η πρόσβαση στην εφαρμογή παρέχεται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (https://myschool.sch.gr/).
H σχεδίαση και αξιοποίησή του συνάδει με τη διεθνή πρακτική αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων τέτοιας κλίμακας, με εμφανή οφέλη

α) τη μείωση της γραφειοκρατίας,

β) την παροχή (ψηφιακών) υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες (στην προκείμενη περίπτωση, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας),

γ) τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διοίκησης,
δ) τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *