Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ο Σύνδεσμος μέσω του οποίου οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εισαγωγική επιμόρφωση.

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

Η Πράξη «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020» έχει ως φυσικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 11.500 εκπαιδευτικούς.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

  1. την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού από Επόπτες και Εκπονητές, το οποίο εν συνεχεία θα αξιοποιηθεί για
  2. την υλοποίηση της Επιμόρφωσης σε δύο φάσεις. Αρχικά οι Επιμορφωτές Α’ θα επιμορφώσουν ικανό αριθμό Επιμορφωτών Β’, οι οποίοι λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά θα επιμορφώσουν τους νεοπροσληφθέντες ωφελούμενους εκπαιδευτικούς.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».


eisagogiki epimorfosi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.