Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, στο πλαίσιο της Πράξης “Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας”

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ και ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», η οποία έχει ως αντικείμενο την πλήρη ανανέωση του περιεχομένου σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα των τριών τάξεων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και την παραγωγή του σχετικού επιμορφωτικού υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220, και για τη χρονική διάρκεια από 01-12-2019 έως και 31-08-2020, προβλέπεται η στελέχωση Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας και Ομάδων Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίες θα συγκροτούνται και συστήνονται ως εξής :

  1. Έως έντεκα (11) Επιστημονικές Ομάδες Τομέων, Προσανατολισμού και των δύο Κύκλων Γενικής Παιδείας (ΕΟΤΠ-ΓΠ)
  2. Έως τριάντα έξη (36) Επιστημονικές Ομάδες Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας (ΕΟΕΕΜ)
  3. Έως τριακόσιες τριάντα έξη (336) Επιστημονικές Ομάδες Γνωστικών Αντικειμένων (ΕΟΓΑ)
  4. Έως τριακόσιες (300) Ομάδες Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών μαθημάτων των τριών τάξεων του ΕΠΑΛ (ΟΕΤΕΠΑΛ)
  5. Έως τριάντα έξη (36) Ομάδες Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας (ΟΕΜΕΤΜ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo έως και την Τετάρτη 12/05/2021 και ώρα 14:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *