ΙΕΠ: 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

Ανακοίνωση 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και της Πράξης 44/23-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών/επιμορφωτριών της Πράξης με MIS 5022549 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» και στην παράγραφο 6 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως προς τη διαδικασία παράγραφο 8 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης. Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία θα προωθηθούν προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και στα οποία θα αναφέρονται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες οι οποίοι και οι οποίες προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία, καθώς και ο νέος ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ανά υπομητρώο).

Κατόπιν της δημοσίευσης του Προσωρινού αυτού Πίνακα (αφού εγκριθεί από το Δ .Σ. του Ι.Ε.Π.), οι υποψήφιοι/υποψήφιες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ανά υπομητρώο), όπως αυτός προκύπτει από τις υπάρχουσες και τις νέες εγγραφές.

Ο τελικός Πίνακας Ένταξης αναρτάται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο κάθε υπομητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου της επιμόρφωσης και με ενδεικτικά κριτήρια όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ» της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04- 19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον δικτυακό τόπο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php., από την Παρασκευή 01/11/2019 έως και το Σάββατο 30/11/2019 και ώρα 15:00.

Όσοι και όσες έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο, βάσει της με αρ. πρωτ. 5559/14-06-19 (Πράξη 22/13- 06-19- ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και της με αρ. πρωτ. 7271/12-07-19 (Πράξη 28/11-07-19, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος επικαιροποίησης του φακέλου (portfolio) τους με πρόσθετα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 552 (κ. Βασίλειος Ραυτόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης) για θέματα κριτηρίων, ή στο τηλέφωνο 213 1335 158 (κ. Κ. Σαββοπούλου) για θέματα διαδικασιών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.