ΙΕΠ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας

Το Ι.Ε.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  για την Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας (Αρ. Διακήρυξης: 06/2018), του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Οριζόντια Πράξη» με MIS 5001313, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (19.483,87€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό εξήντα ευρώ (24.160,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *