ΙΕΠ. Πρόσκληση υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και εκπαιδευτικών υλικών Κυκλοφοριακής Αγωγής- Οδικής Ασφάλειας

Ανακοίνωση με ημερομηνία 18/12/2017 εξέδωσε το ΙΕΠ μέσω της οποίας απευθύνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους Φορείς (κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς, περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.), προκειμένου να υποβάλουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά που αφορούν στην θεματική περιοχή «Κυκλοφοριακή Αγωγή – Οδική Ασφάλεια».

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα «Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας» σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την ανάγκη ανάληψης δράσης ως προς τη διαμόρφωση υπεύθυνης κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, την προαγωγή ανάλογων στάσεων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό το Ι.Ε.Π. θα συγκροτήσει «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού» (ΦΕΥ) ο οποίος πρόκειται να αξιοποιηθεί είτε από εκπαιδευτικούς των σχολείων, είτε από εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών. Ο ΦΕΥ θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά (όπως ενδεικτικά: βιωματικές δράσεις, εργαστήρια, ταινίες, διαδραστικές εφαρμογές κ.ά.) που θα αφορούν την «Κυκλοφοριακή Αγωγή – Οδικής Ασφάλεια», η οποία μπορεί να εξειδικευτεί σε επιμέρους θεματικές όπως οι ακόλουθες:

Θεματικές ενότητες για μαθητές και μαθήτριες:
•Βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας – πινακίδες και σήμανση κ.λπ.
•Οδική συμπεριφορά πεζών & οδηγών – Βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
•Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές και μαθήτριες ως οδηγοί και ως επιβάτες)
•Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον

Η υποβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και εκπαιδευτικών υλικών, από τους ενδιαφερόμενους φορείς μπορεί να γίνει έως την 15/01/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΕΠ, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας καταχώρισης, στην οποία θα αναρτηθούν ως συνημμένα αρχεία τα εξής:

1) Περιγραφή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και εκπαιδευτικού υλικού (βλ. φόρμα περιγραφής εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και εκπαιδευτικού υλικού).
2) Εκπαιδευτικό υλικό (είτε πρόκειται για υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα ή για αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό).
3) Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) αναφορά στο σχετικό θεωρητικό πλαίσιο, (β) οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος ή/και (γ) οδηγίες για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.
4) Υπόμνημα με το προφίλ του φορέα, από το οποίο να προκύπτει η εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και εκπαιδευτικών υλικών στους ως άνω αναφερόμενους βασικούς άξονες. Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το εκπαιδευτικό υλικό πρόκειται να εφαρμοστεί από εκπροσώπους του αντίστοιχου φορέα, απαιτείται η συνυποβολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων.

Τα υποβληθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά θα αξιολογηθούν με βάση όσα περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, θα συμπεριληφθούν σε σχετικό κατάλογο με εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικά που προτείνονται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα «Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας», στα σχολεία της χώρας κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά και φορείς οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. για το τρέχον σχολικό έτος, δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η άδεια χρήσης του υλικού αυτού.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *