ΙΕΠ: Πρόσκληση κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προγραμματίζει και υλοποιεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πλήρη ανανέωση των Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω της Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΕΠ απευθύνει ανοικτή Πρόσκληση προς θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας(επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, σύλλογοι επαγγελματιών, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου κ.ά.) για την κατάθεση θεμελιωμένων προτάσεων αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η υποβολή προτάσεων έχει ως κύριο σκοπό να παρασχεθεί χρήσιμη ανατροφοδότηση για τον ανασχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις ενεργούς ανάμειξης των κοινωνικών και λοιπών εταίρων στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας.

Οι προτάσεις των φορέων σχετικά με τις κατευθύνσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να αφορούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα:

  • Σύγχρονες εξειδικεύσεις στο πλαίσιο υφιστάμενων επαγγελμάτων∙
  • Σύγχρονες τάσεις στην απασχόληση και στη διά βίου μάθηση∙
  • Κύριες και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες στο πλαίσιο συγκεκριμένων επαγγελμάτων και προσόντων∙
  • Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, είτε σε οριζόντιο (transversal) επίπεδο είτε στο πλαίσιο συγκεκριμένων εξειδικεύσεων και επιστημονικών αντικειμένων.

Σημειώνεται ότι:

α) Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το πτυχίο ειδικότητας και το απολυτήριο του ΕΠΑΛ αντιστοιχεί στο επίπεδο 4 ενώ το πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας αντιστοιχεί στο επίπεδο 5.

β) Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας ανοικτής Πρόσκλησης δε δεσμεύει το ΙΕΠ ή το ΥΠΠΕΘ ως προς τις τελικές εισηγήσεις/αποφάσεις τους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε αμοιβή για την Επιστημονική Ομάδα Έργου του ΙΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5027220 «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης μπορούν να κατατίθενται μέσω e-mail στο info@iep.edu.gr από 25/2/2019 ως 31/3/2019.

[Το Δελτίο Τύπου]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.