ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες, για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες, για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο απευθύνει μέσω Δελτίου Τύπου το Δ.Σ. ΙΕΠ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα , το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται Νγια τη σύναψη σύμβασης έργου μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη της Δράσης 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

1α. Το αντικείμενο του έργου των ειδικών επιστημόνων εμπειρογνωμόνων είναι:
I. η εκπόνηση επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού υλικού για τις θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης το οποίο θα περιλαμβάνει:
α. το επιμορφωτικό υλικό και
β. τον οδηγό του επιμορφωτή

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, Δημόσιοι υπάλληλοι ή Δημόσιοι Λειτουργοί οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρης, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από την υπογραφή της διαδικασίας υποβολής αιτήματος υποψήφιοι, για τους οποίους υφίσταται ήδη ενεργή σύμβαση για άλλο συγχρηματοδοτούμενο έργο του Ι.Ε.Π. ή και οριζόντια υποστήριξη έργων του ΙΕΠ, καθώς και το λοιπό προσωπικό του ΙΕΠ.

Στην περίπτωση υποψηφίων από Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ με το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *