ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με εννέα (09) εμπειρογνώμονες για τη Συστάδα Β2.10: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί

Πρόσκληση με ημερομηνία 15/5/2018 και θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  ιδιωτικού Δικαίου με εννέα (09) εμπειρογνώμονες για τη Συστάδα Β2.10: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί για την  κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων  εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την  αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. εξέδωσε το ΙΕΠ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1α. Το αντικείμενο του έργου των εννέα (9) εμπειρογνωμόνων είναι η ανάπτυξη μέρους του Προγράμματος
Σπουδών ή/και του επιμορφωτικού υλικού ή/και του υλικού πιστοποίησης για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ της
Εκπαίδευσης Επιμορφωτών και της Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. για τη συστάδα Β2.10: Εκπαιδευτικοί
Μηχανικοί

1β. Το επιμορφωτικό υλικό αναπτύσσεται και διατίθεται σε μορφή η-μαθημάτων (e-courses) στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης και διάθεσης επιμορφωτικού υλικού της Πράξης (moodle). Το υλικό πιστοποίησης
αφορά σε θέματα εξετάσεων αυτόματης διόρθωσης και ελεύθερης ανάπτυξης.
1γ. Για την εκπόνηση του έργου τους οι εμπειρογνώμονες λαμβάνουν οδηγίες και προδιαγραφές από το μέλος
ΔΕΠ με ρόλο υπευθύνου Συντονιστή συστάδας, ο οποίος έχει την ευθύνη του καταμερισμού, της οργάνωσης,
του συντονισμού και της εποπτείας των εμπειρογνωμόνων. Τα τελικά παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τις
οδηγίες-προδιαγραφές , προσαρμοσμένα-επικαιροποιημένα, σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις του
έργου.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το έργο του αντισυμβαλλομένου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έως την 31/05/2019, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα
απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων και του τυχόν χρόνου που θα απαιτηθεί από τον
Αντισυμβαλλόμενο για ενσωμάτωση διορθώσεων/αλλαγών επί των παραδοτέων, βάσει της κρίσης των
αρμοδίων οργάνων του ΙΕΠ. Τα χρονοδιαγράμματα δύναται να παραταθούν με βάση τις ανάγκες της πράξης,
χωρίς αύξηση του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε
ισχύουσας αυτεπιστασίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *