ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλέι ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δυνητικός δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) ελεύθερους επαγγελματίες , Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
 Με έως έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την οικονομική υποστήριξη της Δράσης 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό θέσης Κ.Θ.2.
 Με έως έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την τεχνική υποστήριξη της Δράσης 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό θέσης Κ.Θ.3.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Το αντικείμενο του έργου, για έως έναν (01) ελεύθερο επαγγελματία (Κ.Θ.2) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι η οικονομική υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», για τη Δράση 1, με MIS: 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ενδεικτικά:
 Υποστήριξη οικονομικών πράξεων.
 Οικονομική εκκαθάριση, δεδομένης της φύσης της Πράξης (διασπορά των επιμορφώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια, μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων επιμορφωτών – επιμορφούμενων/εκπαιδευτικών).

Το αντικείμενο του έργου, για έως έναν (01) ελεύθερο επαγγελματία (Κ.Θ.3) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η τεχνική υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», για τη Δράση 1, με MIS: 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ενδεικτικά:
 Διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, υποστήριξη και επέκταση της λειτουργίας της.
 Υποστήριξη της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.
Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, οι εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεούνται να εκτελούν το έργο τους στην έδρα του Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι-115 21 Αττικής, σε ώρες που θα καθορίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πράξης λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση ΙΕΠ (έντυπο αίτησης) 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *