ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων». Η πρόσκληση αφορά σε 9 συντονιστές και 90 Θεματοδότες/ Αξιολογητές για τα μαθήματα Αγγλικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φυσική και Χημεία. Οι προβλεπόμενες αμοιβές. Από 27/11 έως 10/12 η υποβολή αιτήσεων

Το ΙΕΠ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της «Δημιουργίας και Χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)».
Για τις ανάγκες της υλοποίησης της Δημιουργίας και Χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση Συντονιστές και Θεματοδότες/Αξιολογητές (οι ρόλοι του Θεματοδότη και του Αξιολογητή μπορούν να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την:
Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές) Εννέα (9) Συντονιστές.
Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά μάθημα (Θεματοδότες/Αξιολογητές) Ενενήντα (90) Θεματοδότες/ Αξιολογητές για τα μαθήματα Αγγλικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Μαθμαητικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φυσική και Χημεία.

Η αμοιβή, για τα στελέχη της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής θεμάτων ορίζεται στα τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ ανά ανθρωπομήνα μερικής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ (η αμοιβή αφορά στο 1/4 του ανθρωπομήνα και υπολογίζεται σε 42 ώρες).
Η αμοιβή, για κάθε Θεματοδότη/Αξιολογητή υπολογίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά θέμα συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ. Από την Τ.Θ.Δ.Δ. κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα, είτε ενότητες θεμάτων. Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες). Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποιο μάθημα επιλέγονται θέματα ή ενότητα θεμάτων. Για κάθε θέμα θα
απασχολούνται 2 στελέχη, ένας στο ρόλο του Θεματοδότη και ένας στο ρόλο του Αξιολογητή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για την υποβολή της αίτησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *