ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος»

Το Δ.Σ του  Ι.Ε.Π.προσκαλεί ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα Πτυχιούχους Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή κατόχους ισότιμου και αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πτυχίου του εξωτερικού, προς υποβολή αίτησης για ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4:

«Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων»

της Πράξης

«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος»,

με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Το αντικείμενο του έργου όσων ενταχθούν στο Μητρώο είναι η επιμόρφωση α) δεκαπέντε (15) επιστημονικών συνεργατών που θα επιλεγούν κατόπιν διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) στελεχών εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, στις παρακάτω
θεματικές:
1. Κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο προσφύγων/ μεταναστών
2. Διδασκαλία Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
3. Διαφοροποιημένη παιδαγωγική με έμφαση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
4. Τεχνικές ευαισθητοποίησης, πρόληψης και αντιμετώπισης ξενοφοβικών και στερεοτυπικών αντιλήψεων
5. Θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – επίλυση συγκρούσεων.
Οι ομάδες στόχου, το είδος (επιτόπια ή εξ αποστάσεως), η θεματική, οι ώρες και ο τόπος της επιμόρφωσης θα προσδιορίζονται σύμφωνα με το Σχέδιο Επιμόρφωσης όπως αυτό θα διαμορφώνεται στη διάρκεια της
Δράσης.

Το έργο που θα ανατεθεί σε κάθε επιμορφωτή θα αντιστοιχεί σε έως είκοσι (20) επιμορφωτικές ώρες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.
Για τη συμμετοχή σε διά ζώσης επιμορφώσεις δεν προβλέπεται κάλυψη πιθανών εξόδων μετακίνησης και διαμονής ούτε προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση. Οι δια ζώσης επιμορφώσεις θα πραγματοποιούνται στα όρια των Περιφερειών Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *