ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο: «Οpen Schools for Open Societies – OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια,
Λύκεια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου OSOS «Οpen Schools for Open Societies », «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»,το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-2020.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:
 Ενημέρωση/ επιμόρφωση από ειδικούς – εμπειρογνώμονες σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του OSOS.
 Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτότυπων «Σχεδίων» και αξιολόγησή τους, με την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων.
 Συνεργασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του έργου.
 Ανατροφοδότηση, ανά τακτά διαστήματα σχετικά με την πορεία της υλοποίησης, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τα προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.
 Συνεργασία με τα σχολεία της πιλοτικής φάσης για την επέκταση της εφαρμογής του «Ανοιχτού σχολείου», κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20.
 Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του έργου προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.
Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της φάσης εφαρμογής ως πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών της δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο «Ανοιχτό σχολείο» με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν/ καλλιεργηθούν/ αναδειχθούν:
 οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση,
 η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
 η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική,
 η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ
σχολείων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,
 η καλλιέργεια στους/στις μαθητές/-τριες κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών δικαιοσύνης, γενναιοδωρίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ενσυναίσθησης,
 η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
 η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
 η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *