ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες για το Υποέργο: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης»

Το Ι.Ε.Π. προσκαλεί ενδιαφερόμενους (πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου στην αξιοποίηση των ΤΠΕ εκπαιδευτικοί (δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης) ή φυσικά πρόσωπα –μη ελεύθεροι επαγγελματίες) Πτυχιούχους Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή κατόχους ισότιμου και αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πτυχίου του εξωτερικού, προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25:

«Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης»

της Πράξης

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»

με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.
Αντικείμενο του έργου /Παραδοτέα
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη συνέχιση και τη μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.».

Για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και την επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Υποέργο 25 αφορά στην ανάπτυξη περιεχομένου – υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης.
Το αντικείμενο του έργου των έως δέκα (10) εμπειρογνωμόνων είναι η ανάπτυξη δειγματικών εκπαιδευτικών σεναρίων που αφορούν σε άξονες προτεραιότητας του ΙΕΠ για την αναμόρφωση της σχολικής πρακτικής στην Προσχολική, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία θα αξιοποιηθούν στην επιμόρφωση Β1 και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., επικουρικά του επιμορφωτικού υλικού κάθε συστάδας και η ανάπτυξη του πλαισίου για την αξιολόγηση της εφαρμογής εκπαιδευτικών σεναρίων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *