ΙΕΠ: Λειτουργία πρωτοκόλλου- εξυπηρέτηση κοινού. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία

Το ΙΕΠ, στο πλαίσιο της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την προστασία του κοινού και των εργαζομένων ανακοινώνει ότι από 19/3/2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης:

  1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στην έδρα του ΙΕΠ.
  2. Το Πρωτόκολλο του ΙΕΠ θα δέχεται έγγραφα μόνο ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι αντισυμβαλλόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με το ΙΕΠ, για την κατάθεση εγγράφων/παραδοτέων με συγκεκριμένη προθεσμία και αφορούν στην υλοποίηση έργων – προγραμμάτων του φορέα και οι υποψήφιοι – αιτούντες σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ΙΕΠ. Για αυτήν την περίπτωση και μόνο, το Πρωτόκολλο του ΙΕΠ θα λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 13:00 και θα μπορεί να δέχεται άτομα μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *