ΙΕΠ: Ημερίδες σχετικά με την Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204, και ειδικότερα της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)., την οποία υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πραγματοποιήθηκαν:

α) την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης, και

β) την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των έξι ΠΕΚΕΣ της Αττικής και του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ.

Την επιμόρφωση πραγματοποίησαν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της Δράσης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο και την εμπειρία τους από την πιλοτική εφαρμογή.

Στόχος της επιμόρφωσης (Γ’ Κύκλος) ήταν η παρουσίαση του τελικού αναμορφωμένου πλαισίου περιγραφικής αξιολόγησης με βάση τα πορίσματα της πιλοτικής εφαρμογής προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή της στη διδακτική πράξη.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, πρόκειται να αναλάβουν την υλοποίηση επιμόρφωσης 4 ωρών (Δ΄ Κύκλος), στο τελικό αναμορφωμένο πλαίσιο με βάση τα πορίσματα της πιλοτικής εφαρμογής για τους/τις: α) Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων, και τους/τις Διευθυντές/-ντριες ή/και Υποδιευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παιδαγωγικής ευθύνης τους.

Στο προσεχές διάστημα, θα υλοποιηθούν αντίστοιχα επιμορφώσεις και για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου όλων των ΠΕΚΕΣ της χώρας.

[Το Δελτίο Τύπου]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *