ΙΕΠ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα: Καταγραφή και ανάλυση αναγκών Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μονάδα Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής, Ομογενειακής Εκπαίδευσης και Σχολείων Φυλακών) ανέπτυξε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών αναφορικά με τη διερεύνηση αναγκών για την Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτών σε μορφές/δομές Εκπαίδευσης Δεύτερης Ευκαιρίας. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές:

α) σχολείων δεύτερης ευκαιρίας,

β) σχολείων φυλακών,

γ) Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και σε όσους ασχολούνται εθελοντικά με την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *