ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών «πολλαπλασιαστών»: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το διήμερο 3 και 4 Μαρτίου 2020, στο ΕΕΕΕΚ Μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες, στο 6ο ΓΕΛ Αιγάλεω και στο ΕΕΓΥΛ Αιγάλεω, η επιμόρφωση 107 εκπαιδευτικών «πολλαπλασιαστών». Συγκεκριμένα, την επιμόρφωση παρακολούθησαν: α) για την συνδιδασκαλία στο Μάθημα των Νέων Ελληνικών 25 εκπαιδευτικοί, β) για την συνδιδασκαλία στο Μάθημα των Μαθηματικών 19 εκπαιδευτικοί, γ) για το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή 51 εκπαιδευτικοί, δ) για το θεσμό του Ψυχολόγου 12 εκπαιδευτικοί. Στην Επιμόρφωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π κ. Ιωάννης Αντωνίου.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *