ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/τριων σε θέματα μαθητείας. Προδιαγραφές επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού υλικού

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ τα τεύχη με τις προδιαγραφές του επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού υλικού που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του

Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της

Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/τριων σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, και πρόκειται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέου, πρωτότυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί τόσο ως υλικό μελέτης όσο και για τις εξ αποστάσεως και δια ζώσης δράσεις επιμόρφωσης.

Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού δια ζώσης επιμόρφωσης 

Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού εξ΄αποστάσεως επιμόρφωσης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *