ΙΕΠ: Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών.

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την Πρόσκληση 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π για την υποστήριξη της πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», διευκρινίζονται τα εξής:

Πως αποδεικνύεται η πενταετής διδακτική προϋπηρεσία στην τελευταία δεκαετία;

Απαιτείται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το ΠΥΣΔΕ όπου θα πρέπει να φαίνεται η διδακτική προϋπηρεσία και τα σχολεία (ΕΠΑΛ) στα οποία υπηρέτησε.

Πότε λαμβάνεται υπόψη ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών για την αξιοποίηση του υποψηφίου στα Υπομητρώα 1 και 2;

Θα πρέπει να αναρτηθεί στην πλατφόρμα ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος καθώς και το έγγραφο αναγνώρισης που αποδεικνύει τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου από το ΠΥΣΔΕ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο χωρίς το έγγραφο αναγνώρισης μπορεί να κάνει αίτηση;

Μπορεί να κάνει αίτηση στο Υπομητρώο 3 εφόσον πληροί τα κριτήρια ένταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Πως αποδεικνύεται η διδασκαλία σε συγκεκριμένο αντικείμενο;

Με αντίγραφο πρακτικών του συλλόγου διδασκόντων που θα περιέχει την ανάθεση του μαθήματος για τα έτη που δηλώθηκαν ως πενταετής προϋπηρεσία. Διαφορετικά αρκεί η βεβαίωση του διευθυντή της μονάδας που θα πιστοποιεί ότι διδάχθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο στο συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Μέχρι πότε έχω περιθώριο να οριστικοποιήσω την αίτηση;

Η αίτηση θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί στην πλατφόρμα μέχρι 15/02/2019 και ώρα 14:00 για την πρώτη φάση της Πράξης.

Ποια είναι η επιλογή ειδικότητας για τα μέλη ΔΕΠ / ΕΕΠ / ΕΠ;

Τα μέλη ΔΕΠ/ ΕΕΠ / ΕΠ υπάγονται στην επιλογή ΔΕΠ / ΕΕΠ/ ΕΠ που διατίθεται στο κάτω μέρος του πεδίου «Επιλογή Θεματικής Κατηγορίας με βάση τον Κλάδο».

Πως αποδεικνύεται η επάρκεια του κριτηρίου της ξένης γλώσσας (Αγγλικά);

Θα πρέπει να αναρτηθεί στην πλατφόρμα ο ξενόγλωσσος τίτλος μαζί με την επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ και σύμφωνα με το ΦΕΚ7/15-02-2017/τ.ΑΣΕΠ Παράρτημα Β «….Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα….»

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΙΕΠ “Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ)”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *