ΙΕΠ: Δελτίο Τύπου σχετικά με την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών

Στο πλαίσιο της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204, την οποία υλοποιεί το Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)., πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 (09.30 – 16.45ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού της Δράσης 2. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στην ημερίδα, συμμετείχαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) οι οποίοι/οποίες δεν είχαν παρακολουθήσει τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης (20 Απριλίου 2018) με την ιδιότητα του/της Σχολικού/ής Συμβούλου. Στόχος της ημερίδας ήταν η συνοπτική παρουσίαση της θεωρητικής θεμελίωσης των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών, της μεθοδολογίας ανάπτυξης Αναλυτικού Προγράμματος και Διδακτικών Σεναρίων με βάση και τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και της μεθοδολογίας για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

Σε συνέχεια της επιμόρφωσης της 18ης Ιανουαρίου 2019, και συγκεκριμένα εντός του χρονικού διαστήματος 1ης Φεβρουαρίου 2019 – 31ης Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί από το σύνολο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 1584/Ε3/07-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *