ΙΕΠ: Ανοικτή Πρόσκληση για τη διάθεση υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αποτελεί τον επιτελικό επιστημονικό φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που σχεδιάζεται, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρόκειται να αναπτύξει Σύστημα Διαρκούς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που θα υποστηρίξει την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης και όλους τους τύπους σχολικών μονάδων. Το Σύστημα Διαρκούς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών βασίζεται σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης των Επιμορφωτικών Δράσεων, το οποίο, εκτός των άλλων, θα παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, με πιστοποιημένες διαδικασίες και διασφάλιση ποιότητας, λειτουργώντας ως χώρος συνεργατικής μάθησης και διάχυσης πρακτικών.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό χώρο συνεργασίας εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, το ΙΕΠ αποστέλλει ανοικτή πρόσκληση σε φορείς και εταιρείες, προκειμένου να προτείνουν και να διαθέσουν, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, άμεσα και χωρίς κόστος, τεχνολογίες και υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης.

Οι φορείς και οι εταιρίες που επιθυμούν να συνδράμουν στο εγχείρημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 21.06.2020, 23:55 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού του ΙΕΠ: strategic.planning@iep.edu.gr .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *