ΙΕΠ. Ανάρτηση των προσωρινών τελικών πινάκων επιλογής εμπειρογνωμόνων (2 Αγγλικής, 1 Γαλλικής, 1 Γερμανικής και 1 Ιταλικής γλώσσας, 1 σε θέματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και 1 σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας)

Ανακοίνωση με ημερομηνία 4/1/2018 εξέδωσε το ΙΕΠ μέσω της οποίας κοινοποιεί το πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου το οποίο ενέκρινε τους προσωρινούς τελικούς πίνακες αξιολόγησης των 7 υποψηφίων Εμπειρογνωμόνων (2 Αγγλικής, 1 Γαλλικής, 1 Γερμανικής και 1 Ιταλικής γλώσσας, 1 σε θέματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και 1 σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS: 5004204

Οι πίνακες θα καταστούν οριστικοί, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης που είναι και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης, είναι στις 10.01.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.) ή μετά από την απόρριψη των σχετικών ενστάσεων.

Η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται τη σύναψη σύμβασης των παρακάτω
υποψηφίων, κατά κωδικό θέσης υποψηφιότητας, ως ακολούθως:
1) Για τη θέση Εμπειρογνώμονα Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
2) Για τη θέση Εμπειρογνώμονα Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
Σελ. 6 από 7.
3) Για τη θέση Εμπειρογνώμονα Γαλλικής Γλώσσας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ
4) Για τη θέση Εμπειρογνώμονα Γερμανικής Γλώσσας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) Για τη θέση Εμπειρογνώμονα Ιταλικής Γλώσσας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6) Για τη θέση Εμπειρογνώμονα Ειδικού σε θέματα Εξ Αποστάσεων Εκπαίδευσης (e-learning)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
7) Για τη θέση Εμπειρογνώμονα Ειδικών σε θέματα Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *