ΙΕΠ: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης για την επιλογή (05) ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου που αφορά  στην έγκριση του υπ’ αρ. 1/20-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών Προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 602/29.01.2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της
Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να εγκρίνει:
α. Τους Προσωρινούς Πίνακες υποψηφιοτήτων, ως εξής:
ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ2α:
 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ2β:
ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ3:
 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ4:
ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

β. Tη σύναψη σύμβασης με τους ως άνω υποψηφίους, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των σχετικών ενστάσεων και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση, «ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας καθίσταται Οριστικός».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *