ΙΕΠ: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης για την επιλογή Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ αντίγραφο του υπ’ αρ. 3/20-02-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να εγκρίνει:

α. τον Προσωρινό Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης Υποψήφιων για τον Κωδικό Θέσης ΚΘ1, ως εξής:
1 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
2 ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
β. τη σύναψη σύμβασης με τους ως άνω υποψηφίους, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη τυχόν ενστάσεων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *