ΙΕΠ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (01) ειδικό επιστήμονα/εμπειρογνώμονα, για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Πρόσκληση μέσω της οποίας του Ινστιτούτο προσκαλεί ενδιαφερόμενους ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες, προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης»

της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου με έναν (01) ειδικό επιστήμονα εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της Δράσης 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».
1α. Το αντικείμενο του έργου του ειδικού επιστήμονα/εμπειρογνώμονα είναι:
I. η εκπόνηση επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού υλικού για τη Θεματική Ενότητα: «Υγεία και ασφάλεια εργασίας» της επιμόρφωσης το οποίο θα περιλαμβάνει:
α. το επιμορφωτικό υλικό και
β. τον οδηγό του επιμορφωτή.
II. Η επιμόρφωση των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών.
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την υλοποίηση σύντομου επιμορφωτικού προγράμματος, που θα αφορά την χρήση και αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των επιμορφωτών θα πραγματοποιείται δια ζώσης στην Αθήνα. Στον εμπειρογνώμονα αντιστοιχούν έως 6 επιμορφωτικές ώρες.
1β. Οι προδιαγραφές του επιμορφωτικού υλικού και του οδηγού του επιμορφωτή θα οριστούν από την Επιστημονική Ομάδα Έργου, με σχετική εισήγηση του υπεύθυνου της Πράξης και έγκριση από το ΔΣ του ΙΕΠ.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα δοθούν οι προδιαγραφές στον ειδικό επιστήμονα/εμπειρογνώμονα που θα επιλεγεί. Τα τελικά παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Τα παραδοτέα θα παραλαμβάνονται από το ΔΣ του ΙΕΠ, κατόπιν έγκρισης του πρακτικού παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του ΙΕΠ, βάσει της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον υπεύθυνο του έργου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *