ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού: Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων. Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, διαδικασία.

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, εκδόθηκε από τα υπουργεία Παιδείας και Τουρισμού.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής

 1. Στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
  α) Έλληνες υπήκοοι, και
  β) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών –
  μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση της
  ελληνικής γλώσσας.
 2. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής
  τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης.
 3. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα ειδικότητας ορίζεται σε τριάντα (30).
  Η λειτουργία τμημάτων με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο των δέκα (10) ατόμων
  εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
 4. Ο αριθμός των εισακτέων ανά ΙΕΚ και ειδικότητα, οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής
  των αιτήσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία για
  την υποβολή αίτησης και τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή δικαιολογητικά,
  ορίζονται στην Προκήρυξη, η οποία εκδίδεται ετησίως από τον Υπουργό Τουρισμού.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογής στα ΙΕΚ

 1. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία
  επιλογής, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα, αίτηση συμμετοχής, η οποία
  επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα
  προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), η
  διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά
  προτίμησής τους ανά ειδικότητα και ΙΕΚ. Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα
  συμπληρώνονται από τους υποψηφίους τα κριτήρια από την μοριοδότηση των οποίων
  θα προκύψει ο τελικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
  στο άρθρο 3.
 2. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνεται η έκδοση
  των αποτελεσμάτων και οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και
  να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
 3. Οι υποψήφιοι που αποκτούν δικαίωμα εγγραφής προσκομίζουν στο ΙΕΚ εισαγωγής,
  εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Τουρισμού, τα δικαιολογητικά
  από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που δήλωσαν στο ειδικό
  πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Όσοι
  επιτυχόντες επιθυμούν την εγγραφή τους σε υψηλότερη θέση προτίμησης, από αυτή
  στην οποία πέτυχαν, δύνανται να προσέλθουν στο ΙΕΚ εισαγωγής και να δηλώσουν
  βελτίωση θέσης εντασσόμενοι εκ νέου στην διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση μη
  έγκαιρης προσέλευσης για εγγραφή στο ΙΕΚ εισαγωγής, οι επιτυχόντες χάνουν το
  δικαίωμα εγγραφής.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών σύμφωνα με την παρ. 3 του
  άρθρου αυτού, οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατανέμονται εκ νέου σύμφωνα με
  τα μόριά τους, τις προτιμήσεις τους και τις κενές θέσεις που προέκυψαν ανά τμήμα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων.
 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζει ο βαθμός του τίτλου σπουδών και, σε
  περίπτωση νέας ισοβαθμίας, το επίπεδο της γνώσης ξένης γλώσσας και, τέλος,
  κλήρωση που πραγματοποιείται με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου
  Τουρισμού.
 2. Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία
  ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με την σειρά προτίμησής
  του

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *